A A A

Kontoret for voldsoffererstatning

Kontoret for voldsoffererstatning er et statlig forvaltningsorgan underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. Hovedkontoret ligger i Vardø. Våre arbeidsoppgaver er å behandle søknader om voldsoffererstatning, samt drive rådgivning og veiledning til kriminalitetsutsatte. Erstatningsnemnda for voldsofre er vårt klageorgan. Vi behandler også saker om regress mot skadevolder.
 

Våre rådgivningskontor tilbyr samtaler, råd og veiledning, samt vitnestøtte både før, under og etter en rettssak. Rådgivningskontorene kan også bistå deg med å fremme søknad om voldsoffererstatning.
 

Kontoret har kompetanse på våre fagfelt, og har et tett samarbeid med Justis- og beredskapsdepartementet. Kontoret har pr. 1. desember 2015, 54 ansatte, hvorav 34 arbeider i Vardø, og 20 på de ulike rådgivningskontorene.

Havn mot sørøst_675x450.jpg

Språk Norsk - Norwegian