A A A
Hvem kan søke om voldsoffererstatning fra staten?

Dersom du er blitt overfalt, slått ned, voldtatt eller på annen måte utsatt for en straffbar handling som krenker livet, helsen eller friheten, kan du ha rett til voldsoffererstatning fra staten. Dersom voldsofferet dør, kan de etterlatte ha rett til erstatning. Det må være klart sannsynliggjort at det har skjedd en straffbar voldshandling.

Hva du må gjøre for å få voldsoffererstatning.

for å få voldsoffererstatning fra staten må forholdet, i utgangspunktet, være anmeldt til politiet. Når du anmelder vil du få spørsmål fra politiet om du ønsker å fremme et erstatningskrav i forbindelse med straffesaken. Dette spørsmålet må du svare bekreftende på. For å fremme et slikt erstatningskrav til påtalemyndigheten må du ha dokumentasjon for de utgiftene som forholdet har påført deg. Et enkelt skjema for å fremme erstatningskrav til påtalemyndigheten finner du her.
 

Søknad om voldsoffererstatning fremsettes på eget skjema. Søknaden sendes til Kontoret for voldsoffererstatning. Det koster ingenting å søke. Utgifter du har i forbindelse med å fremme søknaden, for eksempel knyttet til innhenting av journaler fra lege/legevakt, må du i utgangspunktet dekke selv. Enkelte utgifter kan likevel dekkes som en del av erstatningen, dersom du får innvilget din erstatningssøknad. Når du fyller ut søknadsskjemaet er det lurt å følge de anvisningene som står på side 3 i søknadsskjemaet.

 

Søknadsskjema kan du også få ved henvendelse til Kontoret for voldsoffererstatning, politiet eller Rådgivningskontorene for kriminalitetsutsatte.

 

Hvis du har du hatt bistandsadvokat i straffesaken, omfattes fremsettelse av søknad om voldsoffererstatning fra staten av bistandsadvokatoppdraget.

 

Velger du å bruke advokat i søknadsprosessen (og denne ikke er oppnevnt som bistandsadvokat i saken), må du i utgangspunktet dekke disse utgiftene selv. Dersom vilkårene for å få voldsoffererstatning vurderes oppfylt, kan rimelige og nødvendige advokatutgifter erstattes på lik linje med annet økonomisk tap som omfattes av ordningen. Tapsposten trekkes fra maksimalbeløpet i saken din.

Saksbehandlingen

Saksbehandlingen er skriftlig. Politidokumentene er av stor betydning for avgjørelsen av erstatningsspørsmålet, og innhentes rutinemessig. Kontoret for voldsoffererstatning avventer normalt politiets etterforskning og resultat i straffesaken før det treffes vedtak om erstatning.
 

Voldsoffererstatning kan tilkjennes selv om straffesaken er henlagt. Kontoret for voldsoffererstatning foretar da en selvstendig vurdering av bevisene i erstatningssaken. Erstatningssaken har et lavere krav til bevis, enn hva som er tilfelle for en straffesak.
 

Skadevolder er ikke part i sak om erstatning til voldsofre, og vil ikke bli  informert om at du har søkt om voldsoffererstatning. Dersom det søkes regress hos skadevolder, vil skadevolderen imidlertid bli informert om at det har blitt fattet et vedtak om utbetaling av voldsoffererstatning. Skadevolder har da krav på innsyn i relevante dokumenter knyttet til erstatningsutmålingen.
 

Vedtak fra Kontoret for voldsoffererstatning kan klages inn for Erstatningsnemnda for voldsofre. Klagen fremsettes til Kontoret for voldsoffererstatning innen 3 uker etter at vedtaket er mottatt.
 

Klagereglene følger av voldsoffererstatningsloven § 13, jf. forvaltningsloven §§ 28 flg. Når Kontoret for voldsoffererstatning får inn klagen, vil vi se på saken på ny og vurdere om det er tilkommet opplysninger som gjør at vedtaket kan omgjøres. Dersom Kontoret for voldsoffererstatning ikke finner grunn til å omgjøre vedtaket, blir saken oversendt til Erstatningsnemnda for voldsofre.

Foreldelse

Søknaden må være fremsatt for Kontoret for voldsoffererstatning før erstatningskravet mot skadevolderen er foreldet etter reglene i foreldelsesloven. Krav på skadeserstatning eller oppreising foreldes 3 år etter den dag da skadelidte fikk eller burde skaffet seg nødvendig kunnskap om skaden og den ansvarlige, jf. foreldelsesloven § 9. Det er likevel tilstrekkelig at søknaden fremsettes før skadevolderens eventuelle straffansvar er foreldet etter reglene i straffeloven, eller før skadelidte fyller 21 år.

Voldsoffererstatningens øvre og nedre grense

Under følger en oversikt over de øvre grensene for voldsoffererstatning for de enkelte tidsperiodene.

 

Fra

Til

Maksimal erstatning

01.01.1975

31.12.1993

150 000

01.01.1994

30.06.2001

200 000

01.07.2001

31.12.2008

20 G* på skadetidspunktet

01.01.2009

31.12.2010

40 G* på skadetidspunktet

01.01.2011

og fortsatt

60 G** på vedtakstidspunktet

* Folketrygdens grunnbeløp.

** I "særlige tilfeller" kan det ytes erstatning ut over denne øvre grensen.

 

Du får ikke erstatning dersom tapet er mindre enn kr 1 000.
 

Når erstatningsbeløpet bestemmes, blir penger du får fra andre trukket fra. Det gjelder for eksempel trygd, pensjon, forsikringer eller erstatning fra den som skadet deg.
 

Dersom du selv har noe skyld i at du ble skadet, kan det hende at du ikke får erstatning, eller at erstatningen blir mindre.

Når og hvor ble du skadet?

Alle som er blitt skadet i Norge etter 1. januar 1975, kan ha rett til erstatning etter voldsoffererstatningsordningen.
 

For de som er skadet før 1. januar 1975 gjelder ikke denne ordningen. For skader påført før 1. januar 1975, kan det søkes om rettferdsvederlag fra Statens sivilrettsforvaltning.

Skader i utlandet

Dersom du er blitt skadet i utlandet, kan du i noen tilfeller ha rett til voldsoffererstatning, etter den norske erstatningsordningen. Hovedregelen er imidlertid at du må søke erstatning i det landet skaden skjedde.

Språk Norsk - NorwegianSpråk Nynorsk