A A A
Lov / forskrift

Det gjelder ulike regelsett avhengig av når det straffbare forholdet fant sted / opphørte. Under vil du se en tabell som viser hvilket regelsett som gjelder for den enkelte tidsperiode. Vær oppmerksom på at enkelte av lenkene krever innlogging. For hvilken øvre grense som gjelder for de enkelte tidsperiodene, se nærmere om dette her.
 

Fra

Til

Regelsett

01.01.1975

31.12.1993

Voldsofferforskriften slik den lød før endringene som trådte i kraft 1. januar 1994 (øvre grense kr 150 000, ellers likt som under)

01.01.1994

30.06.2001

Voldsofferforskriften slik den lyder i dag (øvre grense kr 200 000)

01.07.2001

31.12.2007

Voldsoffererstatningsloven slik den lød før endringene som trådte i kraft 1. januar 2008 (krever innlogging)

01.01.2008

31.12.2008

Voldsoffererstatningsloven slik den lød før endringene som trådte i kraft 1. januar 2009 (krever innlogging)

01.01.2009 31.12.2010 Voldsoffererstatningsloven slik den lød før endringene som trådte i kraft 1. januar 2011 (krever innlogging)

01.01.2011

fremdeles

Voldsoffererstatningsloven slik den lyder i dag

Forarbeider

St. prp. nr. 39 (1975-1976)
Ot.prp. nr.4 (2000-2001)
Inst. O. nr. 46 (2000-2001)
Besl. O. nr. 63 (2000-2001)
Ot.prp. nr. 10 (2007-2008)
Innstilling O. nr. 25 (2007-2008) fra Justiskomiteen til Ot.prp. nr. 10 (2007-2008) vedr. endringer i voldsoffererstatningsloven
Ot.prp. nr. 12 (2008-2009) vedr. endringer i voldsoffererstatningsloven
Innstilling O. nr. 31 (2008-2009) fra Justiskomiteen vedr. endringer i voldsoffererstatningsloven
Prp. 65 L (2011-2012)

Historiske versjoner av straffeloven

Nedenfor følger kopi av historiske versjoner av aktuelle bestemmelser i straffeloven. I saker om voldsoffererstatning skal strafferettslig foreldelse, etter nyere praksis, vurderes ut i fra de strafferammer og foreldelsesregler som forelå på hendelsestidspunktet. Se for eksempel ENV-2013-674. Historiske versjoner av straffeloven, gjeldende fra 1. november 1998, er tilgjengelig på Lovdata.

 

Straffeloven-1975.pdf

Straffeloven-1977.pdf

Straffeloven-1979.pdf

Straffeloven-1981.pdf

Straffeloven-1983.pdf

Straffeloven-1985.pdf

Straffeloven-1987.pdf

Straffeloven-1989.pdf

Straffeloven-1991.pdf

Straffeloven-1993.pdf

Straffeloven-1995.pdf

Straffeloven-1997.pdf

 

Internasjonale kilder

Europarådets konvensjon for erstatning til voldsofre, ETS no. 116:
EU kommisjonens grønnbok, KOM (2001) 536: [ Lenke ]
EU kommisjonens direktivforslag, KOM (2002) 562: [ Lenke ]
Oversikt over voldsoffererstatningsordningene innenfor EU

Språk Norsk - NorwegianSpråk Nynorsk