A A A

Renter på regresskrav

Det har ikke tidligere blitt krevd renter ved forsinket betaling av regresskrav etter voldsoffererstatningsordningen. Etter ikrafttredelsen av SI-loven i 2013 vil det i utgangspunktet kreves en forskrift dersom det ikke skal beregnes forsinkelsesrenter. Eventuelt kan det følge av spesiallovgivningen. Dette foreligger ikke i dag. Hjemmelen for at vi kan og skal kreve renter synes derfor klar.

Vi er usikre på om dette er en bevisst og ønsket utvikling og har derfor sendt en problemnotat til Justis-og beredskapsdepartementet der vi ber om veiledning. Notatet kan du lese her.

 

 

Språk Norsk - NorwegianSpråk Nynorsk