A A A

Statsbudsjettet - Betydelig redusert tilbud til ofre for vold og kriminalitet

Kontoret for voldsoffererstatning

Kontoret for voldsoffererstatning (KFV) registrerer at regjeringen i sitt forslag til statsbudsjett for 2016, tar bort alle de 10 millionene som er igjen av ekstrabevilgningen KFV fikk etter 22. juli 2011. Det vil få store konsekvenser for KFV sitt videre arbeide hvis forslaget vedtas. I 2015 har KFV, i tillegg til de 10 millionene, disponert 2,35 millioner som ble overført fra bevilgningen for 2014. Kontoret bemerker at det i mange år fremover vil få søknader etter 22. juli knyttet til inntektstap og menerstatning.

Legger en til grunn en lønns- og prisvekst på 4 %, må budsjettet for 2016 ligge på ca 24,5 millioner for å opprettholde status quo med 2011-budsjettet. Det var i 2011 bred enighet om at KFV var underbudsjetert i forhold til vårt samfunnsoppdrag.

I forbindelse med justiskomiteens behandling av statsbudsjettet for 2015, uttalte komiteens flertall, bestående av medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti, at en ønsket forutsigbarhet for KFV og at kontoret beholdt de resterende 10 millionene i budsjettet for 2016.

Dersom forslaget til budsjett vedtas, vil det gå ut over de voldsutsatte i form av økte restanser og betydelig lengre saksbehandlingstid ved KFV.

Rådgivningskontorene for kriminalitetsofre

Justiskomiteens flertall, bestående av medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti, oppfordret også regjeringen om å vurdere en ytterligere styrkning av Rådgivningskontorene for kriminalitetsofre (RKK). Med forslaget som nå foreligger vil KFV måtte prioritere bort noe av tilbudet til RKK.

KFV vil i denne sammenhengen understreke viktigheten av at voldsutsatte har et kontaktpunkt utenfor politiet der de reflektere rundt sin sak før de eventuelt velger å anmelde forholdet. Vi opplever at flere er skeptiske til å ta direkte kontakt med politiet. Selv om mange voldsutsatte til slutt velger å anmelde forholdet, er det viktig at de på forhånd har fått god informasjon og kontakt en person som kan følge dem i prosessen videre.

Regress

Det er verdt å merke seg at KFV sin satsing på regress sammen med en mer effektiv saksbehandling har bidratt til mer enn en dobling av statens inntekter på området. I 2014 fikk staten inn hele kr 66,9 millioner i regress. Ekstrabevilgningen har således ikke bare gitt en gevinst til de voldsutsatte i form av kortere saksbehandlingstid og dermed mindre belastning.  Staten får også igjen i form av en årlig inntektsøkning på ca. 30 millioner. Med foreslått budsjett for 2016 forventer KFV, på sikt, minst en halvering av statens inntekter på regress. Staten vil med andre ord få et netto tap på ca. 20 millioner kroner årlig.

KFV vil naturligvis, innenfor de rammer som vi har, jobbe for å løse vårt samfunnsoppdrag på best mulig måte for de voldsutsatte, oppdragsgiver og samfunnet for øvrig. Det er likevel ikke tvil om at regjeringens forslag vil svekke omsorgen for voldsutsatte og at en må reversere mye av det gode arbeidet som er gjort ved KFV i de senere år.

 

For mer informasjon kan du kontakte direktør Marit Zahl Jonassen på tlf: 481 82 392 eller informasjonsansvarlig Ivar André Holm på tlf: 950 572 87.

 

 

 

Språk Norsk - Norwegian