A A A

Prioritering av saker med ilagt straffeansvar

Kontoret for voldsoffererstatning har fått føring for prioritering av saker.

Statens Sivilrettsforvaltning har i brev av 12. mars 2018 redegjort for priotering av arbeid med saker hvor regresskravet ovenfor skadevolder ikke er foreldet. Det er i brevet lagt til grunn følgende føring: "KFV skal priortere alle saker hvor det foreligger dom, forelegg, rettsforlik eller påtaleunnlatelse i den underliggende straffesaken."

Som det fremgår av brevet må Kontoret for voldsoffererstatning priortere saker hvor det kan kreves regress mot skadevolder for den tilkjente voldsoffererstatningen. Brevet kan leses i sin helhet her.

Dette kan medføre ytterlig saksbehandlingstid for saker som er henlagt eller hvor eventuelle erstatningskrav er foreldet i forhold til skadevolder.


 

Språk Norsk - Norwegian