A A A

Lengre saksbehandlingstid

Vår saksbehandlingstid er nå på minst to år.

Vi har fra 24. oktober 2018 utvidet vår forventede saksbehandlingstid for søknad om voldsoffererstatning. På nåværende tidspunkt har vi en forventet saksbehandlingstid på omtrent seks måneder fra saken er klar til vedtak i prioriterte saker. I øvrige saker uten prioritering, for eksempel henlagte saker, har vi en forventet saksbehandlingstid på omtrent to år fra saken er klar til vedtak. Vi gjør oppmerksom på at søkerne må være forberedt på at det kan ta lengre tid å behandle søknaden.

 

Kontoret for voldsoffererstatning mottok våren 2018 instruks om prioritering av søknader om voldsoffererstatning. Det er i instruksen lagt til grunn at vi skal prioritere alle saker hvor det foreligger dom, forelegg, rettsforlik eller påtaleunnlatelse i den underliggende straffesaken. Videre fremgår det av brevet at Kontoret for voldsoffererstatning må prioritere saker hvor det kan kreves regress mot skadevolder. Instruksen kan du lese her.

 

Kontoret for voldsoffererstatning vil prioritere behandling av søknader om voldsoffererstatning der staten kan kreve regress fra skadevolder. Dette vil for eksempel være saker hvor straffesaken er avgjort ved dom for straff, dom for erstatning, rettsforlik, vedtatt forelegg eller påtaleunnlatelse. Mer om regressadgangen kan du lese her. Øvrige saker vil være der det ikke er adgang til regress mot skadevolder. Dette vil for eksempel være der straffesaken er henlagt, eller statens regresskrav mot skadevolder er foreldet. Den samme prioriteringen vil gjelde for tilleggskrav som fremmes ovenfor Kontoret for voldsoffererstatning.

 

Vi har forståelse for at våre søkere opplever den lange saksbehandlingstiden som tung og vi beklager de ulemper denne utvidede saksbehandlingstiden medfører.

Språk Norsk - Norwegian