A A A

Lengre saksbehandlingstid

Kontoret for voldsoffererstatning vil prioritere behandling av søknader om voldsoffererstatning der staten kan kreve regress fra skadevolder. Dette vil for eksempel være saker hvor straffesaken er avgjort ved dom for straff, dom for erstatning, rettsforlik, vedtatt forelegg eller påtaleunnlatelse. Mer om regressadgangen kan du lese her. Øvrige saker vil være der det ikke er adgang til regress mot skadevolder. Dette vil for eksempel være der straffesaken er henlagt, eller statens regresskrav mot skadevolder er foreldet. Den samme prioriteringen vil gjelde for tilleggskrav som fremmes ovenfor Kontoret for voldsoffererstatning.

 

For prioriterte saker er det en forventet saksbehandlingstid på omtrent seks måneder.

 

Det må påregnes lengre saksbehandlingstid på saker som ikke er omfattet av prioriteringen. For søknader mottatt etter 1. november 2018 har vi en forventet saksbehandlingstid på minst to år, for saker som ikke er omfattet av prioriteringen.

Språk Norsk - Norwegian