A A A

Økt innsyn for skadevolder ved regress

Statens Sivilrettsforvaltning har pålagt Kontoret for voldsoffererstatning å endre praksis rundt foreldelse for staten ved regress mot skadevolder for utbetalt voldsoffererstatning. Kontoret for voldsoffererstatning gjør oppmerksom på at denne endringen vil medføre at skadevolder vil ha rett til innsyn i dokumenter i erstatningssaken i den utstrekning det er nødvendig for å vurdere riktigheten av eventuelle regresskrav. Dette betyr at Kontoret for voldsoffererstatning må gi innsyn i dokumentasjon som er sendt inn i forbindelse med søknad om voldsoffererstatning, i den grad dokumentet er nødvendig for å begrunne kravet. Denne innsynsretten vil være begrenset til de krav det faktisk kreves regress for.

Statens Sivilrettsforvaltning har i tilsynsrapporten uttalt at:

"SRF anser at hensynet til skadelidtes personvern må sees i lys av at voldsoffererstatning er et frivillig gode som voldsofferet velger å søke om.  Dersom erstatningskravene behandles under straffesaken, vil skadevolder ha rett på fullt innsyn i kraft av å være part og av kontradiksjonshensyn. Har en skadelidt et ønske og et behov for å få dekket tapet som den skadevoldende handlingen har påført vedkommende, vil skadelidte av hensyn til kontradiksjonsprinsippet måtte tåle at skadevolder får innsyn i hvilke konsekvenser den skadevoldende handlingen har påført skadelidte. De samme hensyn må gjøre seg gjeldende for krav som behandles etter voldsoffererstatningsordningen."

Du kan finne tilsynsrapporten ved å
følge denne lenken.

Språk Norsk - Norwegian