A A A

Begjæring om omgjøring

Vi gjør oppmerksom på at dersom klagefristen på ditt vedtak ikke er utløpt skal du fremme en klage og ikke en begjæring om omgjøring. Klagefristen er tre uker fra du har mottatt vedtaket.

 

Hvis klagefristen i din sak er utløpt er vedtaket i utgangspunktet endelig. Du kan begjære vedtaket ditt omgjort etter at denne fristen er utløpt. For at en slik begjæring skal tas til følge, må det etter fast forvaltningspraksis foreligge nye opplysninger som anses å betydning for resultatet i saken. Dette vil som regel være ny dokumentasjon eller informasjon som vi ikke var kjent med ved den opprinnelige behandlingen av ditt vedtak. Dette kan for eksempel være at straffesaken er blitt ytterlig etterforsket siden vedtaket ble truffet, dokumentasjon som viser at dine tap ikke er dekket av forsikring eller andre ytelser, ny medisinsk dokumentasjon av vekt eller annen dokumentasjon som kan sies å ha betydning for utfallet av vedtaket. Det er ikke mulig å gi en utfyllende liste over hvilken dokumentasjon som kan være egnet til å endre din sak.

 

Hvis du ønsker å begjære vedtaket ditt omgjort ber vi om at du sender inn en skriftlig henvendelse til oss. Av denne bør det fremgå hvilken del av vårt vedtak du mener er uriktig, og hvilken ny informasjon/dokumentasjon som underbygger dette. Det er viktig at du sender inn denne informasjonen samlet med begjæringen. Hvis politiet har gjennomført ytterlig/ny etterforskning av din sak er det viktig at du opplyser om dette, slik at vi kan innhente oppdaterte politidokumenter.

 

Vi gjør oppmerksom på at vår vurdering av om det er grunnlag for å undergi saken en ny realitetsbehandling er å anse som en beslutning, og ikke et enkeltvedtak. Du har derfor ikke klageadgang på denne vurderingen.
 

Språk Norsk - Norwegian