A A A

Behandlingsutgifter

Behandlingsutgifter er erstatning for utgifter til medisinsk behandling du har hatt som følge av den straffbare handlingen.

Hva er behandlingsutgifter?

Behandlingsutgifter vil være ulike utgifter du har hatt til behandling for din personskade. Dette kan være utgifter til din fastlege, behandlende psykolog, fysioterapeut eller behandling i spesialisthelsetjenesten. Videre kan dette være utgifter til medisiner, behandlingsutstyr og lignende. Disse utgiftene kan best sannsynliggjøres ved kvitteringer fra din behandler.

 

Vi påpeker at du har plikt til å begrense tapet ditt. Som utgangspunkt må du bruke det offentlige helsetilbudet så langt som det er mulig. Tapet ditt vil da begrenses av egenandelstaket. Du kan finne mer informasjon om egenandelstakene på HELFOs hjemmesider.

 

Vi gjør oppmerksom på at du kan laste ned et detaljert brev om de ulike postene, dersom du ønsker å vise dette til din lege eller advokat.

 

Offentlig behandling

Hvis du har gjennomført behandling i den offentlige helsetjenesten ber vi om at det legges frem kvitteringer, eller oversikt over egenandeler, fra behandler. Du kan også sende inn oversikt egenandeler fra din side på HELFOs hjemmesider.

 

 

Behandling tilbake i tid

Hvis du har hatt behandling tilbake i tid trenger vi en erklæring fra din lege på at behandlingen har vært nødvendig som følge av personskaden, og en oversikt over hvor mye du har betalt i egenandel for behandlingen. Vi gjør oppmerksom at utskrift fra HELFOs oversikt over egenandeler normalt ikke vil være tilstrekkelig alene, og vi ber derfor om redegjørelse fra din behandler på hvilken del av behandlingen er gjennomført som følge av den straffbare handlingen.

 

Privat behandling

Hvis du har benyttet privat behandling trenger vi:

  • Redegjørelse fra fastlegen din, eller den offentlige helsetjenesten, på hvorfor behandlingen ikke utføres i regi av det offentlige helsetilbudet.
  • Kvitteringer og/eller kostnadsoverslag fra behandleren din.

 

Utskriftsvennlig brev for privat behandling kan du finne her.

 

Fremtidige behandlingsutgifter

 

Dette er utgifter du vil få til behandling, for eksempel hos lege eller psykolog, i fremtiden som følge av skaden.

 

Hvis du vil ha utgifter til behandling i fremtiden ber vi om:

  • Bekreftelse fra din behandler på at den fremtidige behandlingen er nødvendig som følge av skaden, samt en redegjørelse for hvilken behandling du skal gjennomføre og for hvilken periode du vil ha et behandlingsbehov.
  • Et kostnadsoverslag på hvor mye behandlingen vil koste.

 

Utskriftsvennlig brev for fremtidige behandlingsutgifter kan du finne her.

 

Alternativ behandling

Vi påpeker at vi sjeldent dekker utgifter til alternativ behandling. Hvis du søker om erstatning for slike utgifter ber vi om:

  • Redegjørelse fra deg på hvorfor behandlingen ikke kan utføres i regi av det offentlige helsetilbudet.
  • Erklæring fra behandleren din på at behandlingen er medisinsk begrunnet, og at helsen din har blitt forbedret som følge av behandlingen.

 

Utskriftsvennlig brev for alternativ behandling kan du finne her.

 

 

Behandling i EU/EØS-land

Det følger av forskrift til folketrygdloven at du har rett til stønad for helsehjelp gjennomført i EØS-land. Du kan få dekket påførte utgifter og fremtidige utgifter. Hvis du søker om å få dekket slike utgifter ber vi om:

  • Kvittering/kostnadsoverslag fra din behandler.
  • Bekreftelse fra din behandler på at behandlingen er nødvendig som følge av skaden du er påført.
  • Vedtak fra HELFO hvor det fremkommer hvor mye av behandlingen du har fått eller vil få refundert fra trygden.

 

Utskriftsvennlig brev for behandling i utlandet kan du finne her.

 

Husk - forsikring

Vi minner på at du må undersøke med din forsikrer om de kan dekke utgiftene. Hvis de ikke dekker utgiftene, eller du må betale en egenandel, ber vi om at du ettersender din forsikrer vedtak til oss. Dersom vi ikke mottar slik dokumentasjon fra forsikrer kan dette medføre at du får avslag på erstatningskravet.

Språk Norsk - Norwegian