A A A
Anførsel om dårlig økonomi, ung alder og endret livsførsel førte ikke frem

Klager var dømt for voldtekt. Kontoret for voldsoffererstatning tilkjente erstatning til fornærmede og krevde regress hos klager. Klager anførte at han ikke hadde mulighet til å betale kravet grunnet dårlig økonomi. Han mente også at hans unge alder på skadetidspunktet, og at han nå var rusfri og ute av et belastet miljø, burde få betydning i saken. Erstatningsnemnda for voldsofre fant ikke søkers anførsler tilstrekkelig tungtveiende til at regresskravet kunne settes ned eller bortfalle jf. voldsoffererstatningen § 15 andre ledd.

Klager fikk medhold i at det ikke kunne kreves regress for en mer omfattende voldsutøvelse og skadeomfølge enn det som fulgte av det vedtatte forelegget

Klager hadde vedtatt et forelegg for overtredelse av straffeloven § 228 første ledd (legemsfornærmelse) for det aktuelle. Skadelidte ble tilkjent til sammen kr 264 556 fra Kontoret for voldsoffererstatning. Kontoret hadde lagt til grunn en mer omfattende voldsutøvelse og skadefølge enn det som fulgte av forelegget. Erstatningsnemnda for voldsofre konkluderte med at det ikke kunne kreves regress for handlinger og skader utover det som fulgte av det vedtatte forelegget og reduserte det samlede kravet mot skadevolder til kr 15 000 for oppreisning.

Klager fikk redusert regresskravet med 50 % da han var lettere psykisk utviklingshemmet

Klager var dømt for overtredelse av straffeloven § 195 første ledd første straffalternaiv (seksuell omgang med barn under 14 år) og idømt erstatningsansvar med kr 70 000 i erstatning. Kontoret for voldsoffererstatning tilkjente søker kr 70 000 i erstatning og krevde regress for hele beløpet av skadevolder. Erstatningsnemnda for voldsofre kom frem til at kravet skulle reduseres med 50 % da klager var lettere psykisk utviklingshemmet i medisinsk forstand.

Omgjøringsbegjæring grunnet uhelbredelig helsetilstand ble ikke tatt til følge

Klager begjærte omgjøring av tidligere vedtak om regress da han ble diagnostisert med uhelbredelig sykdom. Erstatningsnemnda for voldsofre fatt ikke å ta begjæringen til følge og viste til at det er sjelden at helsemessige årsaker kan begrunne en nedsettelse av regresskravet.

Språk Norsk - Norwegian