A A A

Endring i praksis for vurdering av strafferettslig foreldelse i saker om voldsoffererstatning

Erstatningsnemnda for voldsofre har i vedtak 24. september 2014, ENV-2014-1024, endret sin praksis for vurdering av strafferettslig foreldelse i saker om voldsoffererstatning. I tidligere praksis var det foreldelsesreglene på vedtakstidspunktet som dannet grunnlag for vurderingen. Erstatningsnemnda legger, i ENV-2014-1024, til grunn at det er lovgiver intensjon at det er foreldelsesreglene og strafferammen på hendelsestidspunktet som skal brukes ved vurdering av strafferettslig foreldelse. Endringene i foreldelsesreglene i straffeloven, som ble vedtatt med virkning fra 1. juli 2014, vil således ikke få virkning i saker som var strafferettslig foreldet før ikrafttredelsen.

Språk Norsk - Norwegian