A A A

Erstatningsposter du kan søke erstatning for

Nedenfor finner du en oversikt over de mest vanlige erstatningspostene som du kan søke erstatning for. Hvis du har spørsmål om de ulike erstatningspostene, eller trenger hjelp med å sende inn søknad om voldserstatning, kan du kontakte oss for veiledning. Kontaktinformasjon finner du under "Kontakt oss".

Oppreisning

Oppreisning er erstatning for den tort og svie du har opplevd som følge av den straffbare handlingen. Ved utmålingen av oppreisningen legger vi vekt på hva slags hendelse du har vært utsatt for, hvilke skader du har fått og praksis i lignende saker.

Menerstatning

Menerstatning er erstatning for en vesentlig og varig medisinsk invaliditet som følge av skaden. For at skaden skal anses som vesentlig, må den medisinske invaliditeten som følge av skaden være satt til minst 15 %. Medisinsk invaliditet dokumenteres med en spesialisterklæring i tråd med vårt mandat.

Innhenting av spesialisterklæring

Vi innhenter spesialisterklæring hvis vi mener det kan ha avgjørende betydning for søknadens utfall. Utgiftene dekkes av Kontoret for voldsoffererstatning.

 

Dersom du for første gang har søkt om voldsoffererstatning før 1. januar 2023, kan søke om forhåndsdekning av utgiftene til å innhente spesialisterklæring. Dette kaller vi et forhåndstilsagn. Du må da sende inn bekreftelse fra den aktuelle spesialisten at han/hun tar på seg oppdraget, og et kostnadsoverslag fra spesialisten på hva erklæringen vil koste. Erklæringen må utarbeides i samsvar med vårt mandat.

Inntektstap

Hvis du er påført et tap i inntekt som følge av skaden kan du kreve erstatning for dette.

Vi trenger at du sender inn følgende dokumentasjon til oss:

  • Erklæring fra lege, eller psykolog som beskriver skaden du har fått av den straffbare handlingen, og at skaden er årsak til at du ikke kan jobbe.
  • Erklæring fra arbeidsgiver som viser stillingsprosent, hvor mange arbeidstimer du normalt har per uke, fravær som følge av skaden, timelønn og om du har mottatt sykepenger.

Vi innhenter dine skattemeldinger og dokumenter fra NAV. Du må først søke ditt tap dekket gjennom offentlige ytelser hos NAV. Du må også undersøke om dine forsikringer kan dekke ditt tap i inntekt. 

Diverse økonomisk tap

Er du påført et økonomisk tap av den straffbare handlingen kan du søke erstatning for dette. Et økonomisk tap vil blant annet være:

  • Behandlingsutgifter
  • Tannlegeutgifter
  • Reiseutgifter
  • Begravelsesutgifter
  • Advokatutgifter

Det er viktig at du dokumenterer utgiftene med f.eks. kvitteringer eller kostnadsoverslag, spesifisert timeliste fra advokat og annen relevant dokumentasjon. Ta kontakt med oss hvis du lurer på hvilken dokumentasjon du skal sende inn. 

Det er viktig at du undersøker om du kan få dekket hele eller deler av tapet ditt av forsikringer, NAV, HELFO eller andre offentlige støtteordninger. 

Tingskade

I søknader fremmet før 1. januar 2023 kan det gis erstatning for skade på vanlige klær, proteser og andre personlige bruksting du hadde på deg da du ble skadet. Kravet må dokumenteres med kvitteringer og redegjørelse for hvordan tingen/klærne ble skadet. 

Forsørgertap

Dette er erstatning for økonomisk tap du vil få som følge av at et familiemedlem har dødd som følge av en straffbar handling. Det er et krav at du var helt eller delvis forsørget av den avdøde på dødstidspunktet for å bli tilkjent forsørgertap.

Tapet kan dokumenteres med oversikt over husstandens faste utgifter. Dette kan være utgifter til husleie, boliglån, billån, utgifter til strøm etc. Husk at du også må undersøke om ditt tap kan dekkes gjennom offentlige ytelser.

Tap i hjemmearbeidsevne

Tap i hjemmearbeidsevne er en redusert mulighet til å gjøre vanlige arbeidsoppgaver i hjemmet. Dette er for eksempel vasking, vedlikehold av hus og hage, matinnkjøp og lignende. Vi gjør oppmerksom på at en noe utvidet tid til å gjennomføre arbeidsoppgaver etter en skade er påregnelig, og anses ikke som et erstatningsrettslig vernet økonomisk tap. Normalt foreligger det et tap hvor du mottar hjemmehjelp eller du må leie inn hjelp for å utføre de aktuelle oppgavene.

Vi trenger at du sender inn:

  • Legeerklæring som beskriver din nedsatte evne til å arbeide i hjemmet, og hvilke arbeidsoppgaver du ikke klarer å gjennomføre. Erklæringen må også beskrive at den straffbare handlingen er årsaken til den nedsatte arbeidsevnen og hvor mange timer det tar å gjennomføre arbeidsoppgavene per uke.
  • Utredning av ditt behov for hjelp til arbeid i hjemmet.
  • Vedtak fra din kommune som beskriver hvor mye hjelp du kan få gjennom kommunal hjemmehjelpsordning og brukerstyrt personlig assistanse.

Redegjørelse for utgifter du vil ha ved å leie inn hjelp i hjemmet.

Standardisert barneerstatning

Standardisert barneerstatning utmåles etter to ulike regler, avhengig av når du ble utsatt for den straffbare handlingen.

For straffbare handlinger for perioden 18. desember 1987 frem til 1. mars 2018 gjelder de gamle reglene i skadeerstatningsloven. Det tilkjennes da standardisert barneerstatning hvis den skadelidte på skadetiden ikke hadde fylt 16 år. Merk at det i denne perioden ikke skulle utmåles standardisert barneerstatning for vold i nære relasjoner og de fleste seksuelle overgrep.

Fra og med 1. mars 2018 gjelder de nye reglene i skadeerstatningsloven. Det tilkjennes da standardisert barneerstatning hvis den skadelidte på skadetiden ikke hadde fylt 19 år.

Hvis du ønsker å fremme krav om standardisert barneerstatning er det nødvendig med en utredning av din medisinske invaliditet. Du må da sende inn spesialisterklæring som er i tråd med vårt mandat.

Vi gjør oppmerksom på at utmålingsmetoden ikke kan velges bort fra vår eller din side. Har du spørsmål om standardisert barneerstatning kan du ta kontakt.

Språk Norsk - Norwegian