A A A

Forhåndstilsagn for innhenting av spesialisterklæring

Du kan søke om forhåndsdekning av utgiftene til å innhente spesialisterklæring. Dette kaller vi et forhåndstilsagn. Du må da sende inn bekreftelse fra den aktuelle spesialisten at han/hun tar på seg oppdraget, og et kostnadsoverslag fra spesialisten på hva erklæringen vil koste. Kostnadsoverslaget må være gitt på bakgrunn av vårt mandat. Mandatet kan du finne her.

Komplett journal:

Du må også sende inn komplette journaler slik at vi kan vurdere om det er nødvendig å innhente en slik erklæring.

Ved vurdering av forhåndstilsagn vurderer vi om en spesialisterklæring vil være utslagsgivende for søker og vurderer om vilkårene for menerstatning er oppfylt, herunder om søker er påført en varig og betydelig skade av medisinsk art. Bakgrunnen for at vi vil ha komplette journaler er tredelt. For det første ønsker vi komplette journaler fordi dette gir grunnlag for å vurdere sannsynligheten for at en erklæring vil være utslagsgivende for søker. For det andre må vi vite om søker har gjennomført nødvendig og adekvat behandling, og om skaden har stabilisert seg. Videre er det viktig at vi har komplette journaler for at vi kan verifisere innholdet i erklæringen.

For psykiske plager må du sende inn komplette journaler fra fastlege og psykolog/ andre behandlingsinstitusjoner. For fysiske plager må du sende inn komplette journaler fra fastlege og behandling i spesialisthelsetjenesten. Med komplette journaler menes dine fullstendige journaler, både før og etter den skadevoldende handlingen.

Angående utgifter til innhenting av journal:

Vi bemerker at det kan søkes om erstatning for utgifter til innhenting av journalutskrifter. Dette vurderes under voldsoffererstatningsloven § 4.

Vurderingstemaet er da om utgiftene er nødvendige og rimelig å erstatte, og blir en konkret vurdering på vedtakstidspunktet. Vi bemerker at det i utgangspunktet skal være kostnadsfritt å få innsyn i egne journaler. 

 

Saksgang ved forhåndstilsagn

Saksgang forhåndstilsagn.jpg

Vi gjør oppmerksom på at hvis du søker om forhåndstilsagn på spesialisterklæring ikke bør be spesialisten starte med utredningen før vi har gitt vedtak om at vi vil dekke innhenting av spesialisterklæring. Hvis du går i gang med utredningen før vi har fattet et slikt vedtak er det din risiko for om vilkårene for å dekke disse utgiftene er oppfylt.

Etter at vi har mottatt erklæringen vil vi vurdere denne opp mot vårt mandat. Vi vil da gjennomgå innholdet av erklæringen og vurdere om vi kan tilkjenne menerstatning på bakgrunn av denne. Vi vil også vurdere utbetaling av erklæring til spesialisten. I noen tilfeller vil vi be om tilleggserklæring fra spesialisten. Vi vil ikke utbetale faktura for spesialisterklæring før vi mottar erklæringer som samlet oppfyller vårt mandat.

saksgang menerstatning21.jpg

Ofte stilte spørsmål

 • Har Kontoret for voldsoffererstatning en liste over hvilke spesialister som skal brukes?
  • Nei, vi har ikke en liste over godkjente eller aksepterte spesialister, og det er søkeren sin oppgave å finne en spesialist som er kvalifisert og har mulighet til å seg oppdraget.

 

 • Kan min behandler være spesialist?
  • Nei, det klare utgangspunktet er at søkers behandler ikke kan være utredende spesialist. Dette skjer bare svært unntaksvis, og må begrunnes medisinsk. Foreligger det ikke en medisinsk begrunnelse fra søkers behandler med redegjørelse på hvorfor erklæringen ikke kan gjennomføres av tredjepart vil det ikke innvilges dekning av utredning fra søkers behandler.

 

 • Når vil vi få dekning for innhenting av spesialisterklæring?
  • ​Dersom vi tidligere har tatt stilling til inngangsvilkårene vil vi normalt ta stilling til forhåndstilsagn i løpet av seks måneder fra vi har mottatt all nødvendig dokumentasjon i saken. Dette betyr at den antatte saksbehandlingstiden begynner å løpe da vi mottar dokumentasjonen fra deg og ikke når vi mottok søknaden.
    
  • Hvis det søkes om forhåndstilsagn i en sak hvor vi ikke har tatt stilling til inngangsvilkårene for voldsoffererstatning vil vi først ta stilling til forhåndstilsagn ved behandling av det første vedtaket i saken. Dette betyr at det ikke innvilges forhåndstilsagn forut for første vedtak i saken.
Språk Norsk - Norwegian