A A A

Formelle krav ved søknad om voldsoffererstatning

Underskrift - myndig

For voksne søkere må søknadsskjemaet i utgangspunktet underskrives av den søknaden gjelder. Dette betyr søknaden ikke kan underskrives av din ektefelle eller av dine foreldre/foresatte dersom du er myndig.

 

Advokater kan underskrive søknadsskjemaet på vegne av søkere. Vi gjør oppmerksom på at det da må sendes inn et originalt fullmaktsskjema, som du kan finne her, slik at vi kan innhente informasjon fra NAV, skatteetaten, Statsforvalteren osv. Dersom vi ikke mottar et slikt fullmaktsskjema kan dette medføre at saken avsluttes uten realitetsbehandling eller at kravet blir avslått.

 

Underskrift - mindreårig

Mindreårige kan underskrive søknaden selv hvis de er minst 15 år. Hvis det er oppnevnt en annen verge enn foreldrene, må kopi av vergeoppnevnelsen vedlegges søknaden dersom setteverge underskriver søknaden. Dersom vi ikke mottar vergeoppnevnelsen vil vi ikke anse at vi har mottatt en formelt gyldig søknad, og saken kan da bli avsluttet uten realitetsbehandling. Vi vil normalt ikke purre på ettersendelse av vergeoppnevnelse.

 

 

Kontonummer for mindreårig

Det følger av vergemålsloven § 36 tredje ledd at en erstatning til mindreårige må utbetales  til en konto i den mindreåriges navn. Vi underretter rutinemessig Statsforvalteren om utbetalinger til mindreårige, jf. vergemålsveien § 54, jf. vergemålsforskriften § 29. Utbetalinger til mindreårige over 2 G, vil alltid utbetales til vergemålsmyndigheten i fylket der søker bor. 

Utfylling av søknadsskjemaet

Ved utfylling av vårt søknadsskjema må du fylle ut alle punktene som har en rød stjerne ved seg. Hvis disse punktene ikke er fylt ut vil søknadsskjemaet returneres som mangelfullt.

 

Videre er det viktig at du fyller ut alle punktene om forsikring, enten ja eller nei. Dersom du krysset av i boksen for "Har ingen forsikringer" trenger du ikke krysse ja/nei i de andre boksene. Vi gjør oppmerksom på at uklarhet for forsikringsdekning er din risiko, og kan medføre avslag på krav om voldsoffererstatning.

Språk Norsk - Norwegian