A A A

Formelle krav ved søknad om voldsoffererstatning

Underskrift - myndig

For voksne søkere må søknadsskjemaet i utgangspunktet underskrives av den søknaden gjelder. Dette betyr søknaden ikke kan underskrives av din ektefelle eller av dine foreldre/foresatte dersom du er myndig.

 

Advokater kan underskrive søknadsskjemaet på vegne av myndige søkere. Vi gjør oppmerksom på at det da må sendes inn et originalt fullmaktsskjema, som du kan finne her, slik at vi kan innhente informasjon fra NAV, skatteetaten, Fylkesmannen osv. Dersom vi ikke mottar et slikt fullmaktsskjema kan dette medføre at saken avsluttes uten realitetsbehandling eller at kravet blir avslått.

 

Underskrift - mindreårig

Vi gjør oppmerksom på at mindreårige søkere ikke kan underskrive søknadsskjemaet selv, og at dette må underskrives av den mindreåriges verge. Dette vil som regel være den mindreåriges foreldre/foresatte. Hvis det er oppnevnt en annen verge må kopi av vergeoppnevnelsen vedlegges søknaden. Dersom vi ikke mottar vergeoppnevnelsen vil vi ikke anse at vi har mottatt en formelt gyldig søknad, og saken kan da bli avsluttet uten realitetsbehandling. Vi vil normalt ikke purre på ettersendelse av vergeoppnevnelse.

 

 

Utfylling av søknadsskjemaet

Ved utfylling av vårt søknadsskjema må du fylle ut alle punktene som har en rød stjerne ved seg. Hvis disse punktene ikke er fylt ut vil søknadsskjemaet returneres som mangelfullt.

 

Videre er det viktig at du fyller ut alle punktene om forsikring, enten ja eller nei. Dersom du krysset av i boksen for "Har ingen forsikringer" trenger du ikke krysse ja/nei i de andre boksene. Vi gjør oppmerksom på at uklarhet for forsikringsdekning er din risiko, og kan medføre avslag på krav om voldsoffererstatning.

Språk Norsk - Norwegian