A A A

Forskudd

Hva er forskudd?

Forskudd er hvor Kontoret for voldsoffererstatning utbetaler erstatning forut for at vi fatter endelig vedtak i saken. Det følger av voldsoffererstatningsloven § 14 fjerde ledd at det i saker hvor søknaden ikke kan avgjøres av grunner som ikke skyldes søkeren, kan det utbetales forskudd i den utstrekning det finnes rimelig.

 

Når kan det tilkjennes forskudd?

Det må være forholdsvis klart at vilkårene for å tilkjenne voldsoffererstatning er oppfylt for at det kan utbetales forskudd. Det må også være klart at den endelige erstatningen vil overstige forskuddet. Vi gjør oppmerksom på at det skal ganske mye til for at vi utbetaler forskudd. Etter praksis vektlegger vi om det er klart økonomisk behov for forskudd i den aktuelle saken.

 

Det tilkjennes for eksempel forskudd i saker til etterlatte knyttet til begravelsesutgifter eller transport av avdøde.

 

Vi gjør oppmerksom på at det forhold at det foreligger en anke i straffesaken, eller at straffesaken fortsatt er under etterforskning, i seg selv ikke er grunnlag for å tilkjenne forskudd. Det tilkjennes ikke forskudd for oppreisning.

 

Hvilken dokumentasjon må du sende inn?

Vi ber om at du sender inn en redegjørelse på hvorfor du trenger forskudd, og dokumentasjon som viser din økonomiske situasjon.

 

Vi påpeker

Vi gjør oppmerksom på at utbetaling av erstatning som tilkjent i dom ikke er å anse som forskudd på erstatning etter voldsoffererstatningsloven, men at dette er del av vår alminnelige behandling av saker.

Språk Norsk - Norwegian