A A A

Forsørgertap

Hva er forsørgertap?

Forsørgertap er et økonomisktap du vil få fordi en forsørger har dødd som følge av en straffbar handling. Det er krav om at du må ha vært helt eller delvis forsørget av den avdøde på dødstidspunktet for å bli tilkjent forsørgertap. Dette betyr at den avdøde må ha bidratt med penger eller hjemme-/omsorgsarbeid da han/hun døde.

 

Hvilken dokumentasjon må du sende inn?

Vi ber om at du sender inn:

  • En oversikt over din husstands faste utgifter. Vi gjør oppmerksom på at faste ugifter er utgifter som knytter seg til hele familien, og ikke en enkeltperson.
    • Eksempler på faste utgifter er husleie, boliglån, billån, utgifter til strøm, kommunale utgifter, fellesutgifter til bolig/bil, fasttelefoni, TV, internett, avis og forsikring på bil/hus. Andre utgifter som knytter seg til alle medlemmene i husstanden kan tas med. 
    • Vi ber om at den aktuelle dokumentasjonen viser de samlede utgiftene for året før den straffbare handlingen.
  • Ved beregningen av forsørgertap skal det gjøres fradrag for særforbruk ved avdødes inntekt. Beregningen foretas på bakgrunn av husstandens disponible inntekt.
    • Hvis det er særlige forhold som tilsier at avdøde hadde et lavt særforbruk ber vi om at dette redegjøres for og dokumenteres.

 

Husk - offentlige ytelser og forsikring

Ditt tap må primært søkes dekket gjennom offentlige ytelser, for eksempel barnepensjon, gjenlevendepensjon eller utvidet barnetrygd. Du kan finne mer informasjon om slike ytelser på NAV sine hjemmesider.

 

Videre påpeker vi at du må undersøke med dine forsikringer om de kan dekke forsørgertapet. Hvis din forsikring ikke dekker et slikt tap, må du sende vedtak fra forsikrer til oss.

Språk Norsk - Norwegian