A A A

FRISTAVBRYTANDE SØKNADAR

KFV fekk i desember 2022 mange mellombelse søknadar for at sakane skulle bli behandla etter lov av 20. april 2001 (valdsoffererstatningslova).

Det blei gitt frist til 1. april 2023 med å sende inn ein ordinær søknad i desse sakene. Du kan ikkje rekne med at du får utsett fristen ytterlegare.

Dersom du ventar på dokumentasjon, ber vi deg sende inn søknaden innan fristen 1. april 2023 for så å ettersende ytterlegare dokumentasjon. 

Språk Norsk - Norwegian