A A A
Oppreisning

Oppreisning er en skjønnsmessig utmålt engangssum for den påførte tort og svie. Det er med andre ord en kompensasjon for et ikke-økonomisk tap. Oppreisningsivået bygger på forvaltnings- og domstolspraksis. Det er ikke nødvendig å angi en spesifikk sum for oppreisningen, da en eventuell oppreisning uansett vil bli utmålt basert på gjeldende praksis i lignende saker. Du må imidlertid krysse av i søknadsskjemaet at du ønsker å søke oppreisning.
 

Ved utmålingen av oppreisning legges det som nevnt vekt på gjeldende praksis, men også hvor omfattende og smertefulle skader du er blitt påført, og hvor alvorlig den straffbare handlingen som danner grunnlaget for søknaden er. Det følger av praksis at ikke enhver skade påført ved vold kvalifiserer til oppreisning.

Erstatning for økonomisk tap

  • Utgifter til medisinsk behandling, i form av egenandeler og medisiner, samt reiseutgifter i forbindelse med behandlingen
  • Utgifter til behandling av tannskader
  • Erstatning for ødelagte klær og andre personlige bruksting du hadde på deg da voldsepisoden fant sted
  • Påført og fremtidig inntektstap
  • Fremtidige utgifter

Den klare hovedregel er at det er det offentlige helsetjenestetilbudet som skal benyttes.
 

Tap som søkes erstattet må sannsynliggjøres. Det betyr at du bør vedlegge dokumentasjon for utlegg. Dette kan være kostnadsoverslag eller kvitteringer fra tannlege og lege, kvitteringer for kjøp av klær, erklæring fra arbeidsgiver om inntektstap, bekreftede kopier av selvangivelser, ligningsoppgjør og lignende.
 

Kontoret bemerker at voldsoffererstatningsningsordningen er subsidiær til andre dekningsmuligheter. Det vil si at du primært skal søke sitt tap dekket gjennom din forsikring eller andre offentlige velferdsordninger (NAV, Pasientreiser, Helfo, m.v.). Dersom du blir belastet egenandeler, vil disse kunne søkes erstattet.

Tannskader

Det er innført regler i folketrygden som åpner for at voldsofre kan få dekket utgifter til reparasjon av tannskader. Etter forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege (FOR-2014-12-16-1702) § 1 nr. 13 ytes det stønad til dekning av utgifter ved tannskade ved ulykke, som ikke er yrkesskade.

Ifølge rundskriv til folketrygdloven § 5-6 skal stønadsberettiget behandling gjenopprette tilstanden før ulykken fant sted. Stønad ytes til behandling av tannskader som er av vesentlig betydning for funksjon og estetikk. Det gis stønad som en engangsytelse når behandlingen er påbegynt innen ett år etter at ulykken fant sted.
 

Skader som er oppstått som følge av en voldshandling faller inn under begrepet ”ulykke” i forskriften.
 

Det henvises til helfo.no for søknad om dekning av tannbehandlingsutgifter. Søkere bør be sin tannlege om å undersøke denne muligheten for kostnadsdekning fra folketrygden før søknad om voldsoffererstatning fremmes.Nevnte rundskriv kan leses her.

Menerstatning

Hvis du har fått varig og betydelig skade av medisinsk art som følge av en straffbar handling, kan du søke om menerstatning. Det må da fremlegges en spesialisterklæring som fastslår at du som følge av den straffbare handlingen er påført en varig medisinsk invaliditetsgrad på minst 15 %. Dersom det kan være flere årsaker til invaliditeten, må disse omtales særskilt i erklæringen.
 

Skaden må stabilisere seg før den medisinske invaliditeten utredes og fastslås. Det er slik sett intet til hinder for at du først søker om erstatning for økonomisk tap og eventuelt oppreisning, for så å komme tilbake til søknad om menerstatning når det blir klart om skaden blir varig. Kravet om menerstatning må imidlertid fremsettes før det foreldes.
 

Det er forholdsvis dyrt å få utarbeidet en spesialisterklæring. Kostnadene kan imidlertid søkes dekket som en del av voldsoffererstatningen. Spesialisterklæringen skal utarbeides etter forhåndsbestemt mandat. Kontorets standardmandat for spesialisterklæringer finner du her.

Erstatning til etterlatte

Etterlatte etter noen som mister livet som følge av en voldshandling, kan ha rett til voldsoffererstatning. Voldsoffererstatning til etterlatte ble utvidet ved lovendring som trådte i kraft 1. januar 2008. 
 

For forhold som har funnet sted før 1. januar 2008 kan det innvilges voldsoffererstatning til avdødes foreldre, ektefelle/samboer og barn. Søsken omfattes ikke av ordningen.Videre kan det ytes erstatning for tap av forsørger til den eller de etterlatte som avdøde ved dødsfallet helt eller delvis forsørget. Erstatningen skal også omfatte dekning av utgifter til gravferden, og når det finnes rimelig, andre utgifter i anledning dødsfallet. Det kan også tilkjennes oppreisning. For forhold som har funnet sted før 1. januar 2008 yter voldsoffererstatningsordningen ikke annen erstatning enn det som fremgår ovenfor.
 

For forhold som har funnet sted etter 1. januar 2008 er personkretsen som kan tilkjennes erstatning også utvidet til å gjelde avdødes søsken. Dette gjelder imidlertid kun i "særlige tilfeller". Videre er erstatningen til etterlatte utvidet til også å gjelde erstatning for økonomisk tap, jf. voldsoffererstatningsloven § 4. Ut over dette gjelder de samme reglene som før lovendringen.

Språk Norsk - Norwegian