A A A
Når kan det kreves regress?

Kontoret for voldsoffererstatning har etter voldsoffererstatningsloven adgang til å kreve regress fra skadevolder. Regress er hvor staten krever skadevolder for det beløp som er utbetalt i voldsoffererstatning til den skadelidte. Kontoret for voldsoffererstatning vil kreve regress i den grad det er adgang til etter loven og etablert praksis.

 

I praksis kreves det regress når straffesaken er avgjort ved dom for straff, dom for erstatning, rettsforlik, vedtatt forelegg eller påtaleunnlatelse. Når det gjelder tapsposter retten har tatt stilling til, kreves det i praksis ikke regress for et høyere beløp enn det domstolen har fastsatt i forbindelse med straffesaken. Når det gjelder erstatningsposter retten ikke har tatt stilling til, kreves det imidlertid regress i henhold til det beløp som er utmålt av Kontoret for voldsoffererstatning. Sistnevnte gjelder også når retten ikke har tatt stilling til erstatningsspørsmålet i det hele tatt.

Ettergivelse

Det føres en streng praksis for ettergivelse av regressansvaret. Normalt ettergis ikke regresskrav ut fra søkers nåværende vanskelige økonomi, fordi situasjonen kan endre seg. Det er viktig at regresspliktige har en dialog med SI for å diskutere hensiktsmessige nedbetalingsordninger. Når det gjelder utvist skyld forholder Kontoret for voldsoffererstatning og Erstatningsnemnda for voldsofre seg til det som fremkommer i dom eller forelegg.

Om innkrevingen

Du kan ta kontakt med SI for å diskutere hensiktsmessige nedbetalingsordninger. Dersom du allerede har en avtale om nedbetaling med SI vil denne vanligvis fortsette å løpe. Et krav skal ikke betales to ganger. Dersom du har betalt inn en del av erstatningskravet til SI, så trekkes dette beløpet fra når det kreves i sak om voldsoffererstatning. Når ikke annet er fastsatt ved lov eller annen gyldig bestemmelse, har SI rett til dekning i ethvert formuesgode som tilhører skyldneren på beslagstiden, og kan selges, utleies eller på annen måte omgjøres i penger. Regresskrav kan inndrives ved trekk i lønn i den utstrekning lønnen overstiger det som med rimelighet trengs til underhold av skyldneren og skyldnerens husstand.

Beslagsfrihet

Etter dekningsloven kan det ikke tas beslag i personlige eiendeler, som klær, innbo og andre nødvendige eiendeler.

Språk Norsk - Norwegian