A A A

Inntektstap

Lidt inntektstap

 

Hva er lidt inntektstap?

Dette er erstatning for inntektstap du har hatt frem til vedtaksdatoen som følge av skaden. Inntektstap betyr økonomisk tap du har hatt som følge av du ikke har kunnet arbeide som følge av skaden, helt eller delvis.

 

Hvilken dokumentasjon må du sende inn?

 - Erklæring fra lege, eller psykolog, som bekrefter at skaden du fikk fra den straffbare handlingen er årsaken til at du ikke kan jobbe.

 

Videre bør du sende inn:

 • Erklæring fra arbeidsgiveren din som viser:
  • stillingsprosenten din,
  • hvor mange arbeidstimer du normalt har per uke,
  • hvor stort fravær du har hatt som følge av skaden,
  • hvilken timelønn du har,
  • om du har fått sykepenger (hvis du ikke har fått sykepenger, ber vi om at grunnen til dette blir opplyst).

 

Vi gjør oppmerksom på at sykepenger vil i de fleste tilfeller dekke 100 % av inntektstapet i inntil ett år. Hvis du mener å ha tap som overstiger sykepengene må dette spesifiseres og sannsynliggjøres.

 

Husk:

Du må primært søke ditt tap dekket gjennom offentlige ytelser, for eksempel sykepenger eller arbeidsavklaringspenger. Du må også undersøke om dine forsikringer kan dekke ditt inntektstap.

 

Fremtidig inntektstap

 

Hva er fremtidig inntektstap?

Dette er erstatning for inntektstap som du vil få i fremtiden som følge av skaden.

 

Hvilken dokumentasjon må du sende inn?

Vi ber om du sender inn en erklæring fra lege, eller psykolog, som bekrefter at skaden du fikk fra den straffbare handlingen er årsaken til at du ikke kan jobbe.

 

Videre bør du sende inn en redegjørelse for hvilken inntekt du ville ha hatt dersom du ikke hadde blitt skadet. Dette kan for eksempel være en oversikt over hvilket arbeid/stilling du ville ha hatt dersom du ikke hadde blitt skadet og hvilken inntekt du vill ha hatt.

 

Etter fast forvaltningspraksis vurderer vi ikke erstatning for varig nedsatt arbeidsevne før du er innvilget uføretrygd fra NAV. Vi anbefaler derfor ikke å sende inn søknad om erstatning for fremtidig inntektstap før du er innvilget slik ytelse.

 

Husk:

Du må primært søke ditt tap dekket gjennom offentlige ytelser, for eksempel uføretrygd. Du må også undersøke om dine forsikringer kan dekke ditt inntektstap.

 

Forsinket inntreden i arbeidslivet

 

Hva er erstatning for forsinket inntreden i arbeidslivet?

Dette er erstatning for inntektstap du har hatt som følge av at du har kommet eller vil komme forsinket ut i arbeidslivet, og dermed ha en redusert inntekt i en periode. En slik forsinkelse kan for eksempel komme av at du har fått lengre utdanning som følge av skaden.

 

Hvilken dokumentasjon må du sende inn?

Vi ber om du sender inn:

 • Erklæring fra lege, eller psykolog, som viser at skaden er årsaken til at du er forsinket i utdanningen og/eller at du avbrøt skolegangen.
 • Karakterutskrift fra ungdomsskole, videregående skole eller høyere utdanning.
 • Redegjørelse for om du er startet på utdanningen igjen, og i så fall hvor lenge du har igjen av normert utdanning. Dersom du ikke har begynt på utdanning ber vi om redegjørelse for når du vil begynne på utdanning igjen.

 

Husk:

Du må primært søke ditt tap dekket gjennom offentlige ytelser, for eksempel arbeidsavklaringspenger. Du må også undersøke om dine forsikringer kan dekke ditt inntektstap.

Språk Norsk - Norwegian