A A A
NOU3

KFVs høringssvar til forslag om ny lov om voldsskadeerstatning

Justis- og beredskapsdepartementet sendte 1. november 2016 ut voldsoffererstatningsutvalgets utredning med forslag til ny lov om voldsskadeerstatning på høring. KFV har i dag sendt inn vårt høringssvar hvor vi har kommet med våre merknader til lovforslaget og våre forslag til endringer i ny voldsoffererstatninglov.

KFV mener at flere av utvalgets forslag i utgangspunktet er basert på gode hensyn og intensjoner, men vil være mindre gjennomførbare i praksis enn tiltenkt. KFV er også kjent med at statens ressurser er knappe og at ikke alle gode hensyn kan ivaretas. Vi har fremhevet mange problemstillinger i vår drøftelse som vi ønsker at lovgiver tar stilling til, og har trukket frem flere tiltak som vi mener at lovgiver først og fremst bør prioritere når en ny voldsoffererstatningslov skal utformes. Blant annet mener vi at ste- og fosterforeldre og -søsken i særlige tilfeller bør ha krav på voldsoffererstatning på samme måte som søsken, at regelverket på vedtakstidspunktet skal legges til grunn ved vurderingen av foreldelse og at adgangen til å kreve regress fra skadevolder bør utvides. Vi anbefaler også at loven avgrenses til kun å omfatte forhold som har funnet sted i riket.

Hele høringssvaret vårt kan du lese her: Høringsuttalelse til NOU 2016-9 KFV.pdf.

Mer informasjon om høringen og høringssvar fra andre instanser finner du her.

Språk Norsk - Norwegian