A A A

Klage over vedtak

Fremme klage

Hvis du er uenig med vår vurdering kan du fremme klage over vårt vedtak. Vi oppfordrer sterkt til å fremme klage via vårt elektronisk klageskjema. Du kan finne denne her.

 

Vi gjør oppmerksom på at en klage må være begrunnet med hva du mener er feil ved vår vurdering, og den bør inneholde hvilket resultat du ønsker i saken. Videre bør du legge frem ny dokumentasjon som er egnet til å underbygge dine anførsler i klagen.

 

Saksgang ved klage

Saksgang klage.jpg

Etter at vi har mottatt klage vil vi vurdere innholdet i denne. Dersom vi er enig i innholdet i klagen vil vi helt eller delvis endre vårt vedtak. Hvis vi ikke finner at det foreligger forhold som gjør at vedtaket bør endres vil denne oversendes til vår klageinstans. De vil da foreta en ny vurdering av hele saken.

Vi gjør oppmerksom på at klageinstansen har full overprøvingsrett av vårt vedtak, også for sider av vedtaket som ikke er påklaget. Dette innebærer at de kan komme til et annet resultatet enn vi har gjort i saken.

 

Språk Norsk - Norwegian