A A A

Kontorets historie

Kontoret for voldsoffererstatning ble etablert i Vardø 1. september 2003. Kontoret håndterer søknader om voldsoffererstatning fra hele landet.

Kontoret overtok håndteringen av voldsoffererstatningssakene fra fylkesmennene, som hadde hatt ansvaret for forvaltningen av erstatningsordningen et par tiår. Bakgrunnen for opprettelsen av en sentral enhet for voldsoffererstatning fra staten, var et ønske om å styrke rettssikkerheten for voldsofre, og også målsetting om større effektivitet i saksbehandlingen.

I Ot.prp. nr 4 (2000-2001) som la grunnlaget for etableringen av Kontoret for voldsoffererstatning, fremgår blant annet følgende:

”Samfunnet har både et ansvar for å søke å sikre individet mot voldsovergrep og et ansvar for å bidra til å reparere skadene der overgrep har funnet sted. I tillegg til at voldsutøveren har et ansvar for sine handlinger, er det også et samfunnsansvar å hjelpe den som blir rammet av en voldsforbrytelse. Voldsofre vil bli hjulpet et stykke på vei gjennom generelle støtteordninger som for eksempel sykepenger, og andre sosiale trygde- og støtteordninger og forsikring. Ikke sjelden vil det imidlertid gjenstå et udekket tap. Det er her ordningen med voldsoffererstatning fra staten kommer inn.”

I perioden 2006 til 2017 hadde Kontoret for voldsoffererstatning det faglige og administrative ansvaret for driften av Rådgivningskontorene for kriminalitetsutsatte. Rådgivningskontorenes virksomhet ble videreutviklet og var i 2017 å finne i 14 byer med god geografisk spredning. Fra høsten 2017 ble arbeidsoppgavene til Rådgivningskontorene overtatt av politiet. Det ble opprettet nye Støttesenter for kriminalitetsofre i hvert politidistrikt. Mer informasjon kan du finne her.

Språk Norsk - Norwegian