A A A

Lovens geografiske virkeområde

Erstatning for skade som har skjedd i Norge

Av voldsoffererstatningsloven § 2 at det i utgangspunktet bare tilkjennes erstatning når den skadevoldende handlingen har funnet sted her i riket, herunder på Svalbard. Det kan også tilkjennes erstatning når handlingen fant sted på norsk fartøy, boreplattform eller på innretning/anlegg for utforskning eller utnytting av undersjøiske naturforekomster på den norske del av kontinentalsokkelen.


Dette betyr at hovedregelen er at det bare ytes erstatning for straffbare handlinger som har funnet sted i Norge og Svalbard. For handlinger som har funnet sted utenfor riket må disse primært søkes dekket etter det aktuelle lands ordninger.

 

Erstatning for skade skjedd i utlandet

Av voldsoffererstatningsloven § 2 andre ledd fremgår det at det kan tilkjennes voldsoffererstatning som har funnet sted utenfor riket dersom den skadelidte hadde bopel i riket på skadetidspunktet, og det foreligger særlige grunner til å gjøre unntak fra hovedregelen. Ett av momentene som er av betydning for om det skal gjøres unntak fra hovedregelen, er om det aktuelle landet har en tilsvarende voldsoffererstatningsordning som i Norge. Hvis det finnes en slik ordning må kravet først søkes dekket etter denne ordningen.

Hvis skaden er skjedd i utlandet må krav først rettes mot det aktuelle landets voldsoffererstatningsordning. Hvis det ikke foreligger vedtak fra den utenlandske ordningen vil dette kunne medføre at du får avslag på din søknad. Vi gjør også oppmerksom på at det etter fast nemndspraksis er avgjørende om saken blir realitetsbehandlet etter den utenlandske ordningen, og ikke hva utfallet av behandlingen er. 

 

Hvis den utenlandske ordningen ikke omfatter erstatningskrav som dekkes etter den norske ordningen, kan du søke disse erstattet hos den norske ordningen. Vi påpeker at det må foreligge vedtak fra den utenlandske ordningen hvor det fremgår at den aktuelle ordningen ikke inkluderer denne type krav.

 

Du kan finne mer informasjon om utenlandske voldsoffererstatningsordninger her. Vi gjør oppmerksom på at det ikke ytes bistand fra oss med å søke om erstatning for forhold i utlandet.

 

Språk Norsk - Norwegian