A A A

Menerstatning

Hva er menerstatning?

Dette er erstatning for en vesentlig og varig medisinsk invaliditet som følge av skaden. Med varig menes at skaden må ha en varighet på minst ti år fra skadetidspunktet. For at skaden skal anses som vesentlig, må den medisinske invaliditeten som følge av skaden være satt til minst 15 %. Menerstatning beregnes ut fra størrelsen på den medisinske invaliditeten, og foretas uavhengig av yrke eller inntekt før skaden. Vi påpeker at yrkesmessig uføregrad ikke er det samme som den medisinske invaliditetsgraden.

 

Når kan du søke om menerstatning?

Den varige medisinske invaliditeten kan først fastsettes etter at skaden har stabilisert seg, vanligvis to til tre år fra skaden. Du må også gjennomføre relevant medisinsk behandling før utredning kan påbegynne. Dette vil normalt være traumerettet behandling og annen behandling som medfører en reduksjon i dine symptomer. Hvis dine behandlere oppfordrer til ytterlig behandling vil det normalt være for tidlig med utredelse av eventuell medisinsk invaliditet.

 

 

Hvilken dokumentasjon må du sende inn?

 

Hva vi trenger fra deg vil variere for om du skal utredes for psykiske plager eller fysiske plager.


Psykiske plager:

 • Din komplette journal hos lege og psykolog.
 • En spesialisterklæring fra deg i tråd med vårt mandat. 

 

Fysiske plager:

 • Din komplette journal hos lege og dokumentasjon på behandling i spesialisthelsetjenesten.
 • En spesialisterklæring fra deg i tråd med vårt mandat.

 

Mandatet kan du finne her.

 

Med komplette journaler menes dine fullstendige journaler, både før og etter den skadevoldende handlingen.

 

Vi gjør oppmerksom på at du kan søke forhåndsdekning av utgiftene til å innhente erklæring. Dette kaller vi et forhåndstilsagn. Du må da sende inn bekreftelse fra den aktuelle spesialisten at han/hun tar på seg oppdraget, og et kostnadsoverslag på hva erklæringen vil koste. Du må også sende inn komplette journaler slik at vi kan vurdere nødvendigheten av innhenting av erklæring.

 

Saksgang ved forhåndstilsagn

 

Saksgang forhåndstilsagn.jpg

 

Vi gjør oppmerksom på at hvis du søker om dekning av forhåndstilsagn ikke bør be spesialisten starte med utredningen før vi har gitt vedtak om at vi vil dekke innhenting av disse utgiftene. Hvis du går i gang med utredningen før vi har fattet et slikt vedtak er det din risiko på om vilkårene for å dekke disse utgiftene er oppfylt.

 

Saksgang ved menerstatning

 

saksgang menerstatning21.jpg

 

Etter at vi mottar spesialisterklæringen vil vi vurdere innholdet av denne, og vurdere om vi kan tilkjenne menerstatning på bakgrunn av denne. Dersom vi har innvilget forhåndstilsagn vil vi nå vurdere å utbetale forhåndstilsagnet.

I noen tilfeller vil vi be om tilleggserklæring fra spesialisten. Vi vil ikke utbetale faktura for spesialisterklæring før vi mottar erklæringer som samlet oppfyller vårt mandat.

 

Ofte stilte spørsmål

 

 • Har Kontoret for voldsoffererstatning en liste over hvilke spesialister som skal brukes?
  • Nei, vi har ikke en liste over godkjente eller aksepterte spesialister, og det er søkeren sin oppgave å finne en spesialist som er kvalifisert og har mulighet til å påta seg oppdraget.

 

 • Kan min behandler være spesialist?
  • Nei, det klare utgangspunktet er at søkers behandler ikke kan være utredende spesialist. Dette skjer bare svært unntaksvis, og må begrunnes medisinsk. Foreligger det ikke en medisinsk begrunnelse fra søkers behandler med redegjørelse på hvorfor erklæringen ikke kan gjennomføres av tredjepart vil det ikke innvilges dekning av utredning fra søkers behandler.

 

 • Når vil vi få dekning for innhenting av spesialisterklæring?
  • ​Dersom vi tidligere har tatt stilling til inngangsvilkårene vil vi normalt ta stilling til forhåndstilsagn i løpet av seks måneder fra vi har mottatt all nødvendig dokumentasjon i saken. Dette betyr at den antatte saksbehandlingstiden begynner å løpe da vi mottar dokumentasjonen fra deg og ikke når vi mottok søknaden.
    
  • Hvis det søkes om forhåndstilsagn i en sak hvor vi ikke har tatt stilling til inngangsvilkårene for voldsoffererstatning vil vi først ta stilling til forhåndstilsagn ved behandling av det første vedtaket i saken. Dette betyr at det ikke innvilges forhåndstilsagn forut for første vedtak i saken.

 

Husk - forsikring

Vi minner på at du må undersøke med din forsikring om denne kan dekke erstatning for varig medisinsk invaliditet. Hvis din forsikrer ikke omfatter slik erstatning, eller du må betale en egenandel, ber vi om at forsikringsvedtaket sendes til oss.

Språk Norsk - Norwegian