A A A

Nødvendig dokumentasjon

Her kan du finne informasjon om hva de ulike tapspostene betyr, og hva du må sende inn for å dokumentere ditt tap.

Under følger en kort oversikt over de ulike tapene som kan oppstå som følge av en straffbar handling, og hvilken dokumentasjon som kan sannsynliggjøre ditt tap. Du kan trykke på hver av postene for å få mer informasjon om disse, og hvilken dokumentasjon du bør sende inn. Du kan også bruke menyen til venstre for å lese mer om de ulike tapspostene.

 

OppreisningDette er erstatning for "tort og svie" du har opplevd som følge av den straffbare handlingen. Denne erstatningen er ment å dekke de forbigående skadene og plagene du får som følge av hendelsen. Skadeomfanget er best dokumentert gjennom medisinsk dokumentasjon. Vær oppmerksom på at det, i utgangspunktet, ikke er nok å bare opplyse om hvilke skader/plager du har fått.

 

BehandlingsutgifterDette er erstatning for utgifter til medisinsk behandling du har hatt som følge av skaden, for eksempel utgifter til lege, psykolog eller spesialist. Du kan også få erstattet utgifter til medisiner og lignende. Utgiftene er best dokumentert gjennom kvitteringer fra din behandler. 

 

TannbehandlingsutgifterDette er erstatning for utgifter til tannbehandling du har hatt som følge av skaden. Utgiftene er best dokumentert gjennom kvitteringer fra din tannlege. Vær oppmerksom på at utgiftene først og fremst må søkes dekkes gjennom HELFO, og hvis det ikke fremgår av kvitteringen hva som dekkes av HELFO vil du få avslag på kravet. Du kan søke om å få dekket fremtidige tannbehandlingsutgifter. Vi behøver da et kostnadsoverslag fra din tannlege.

 

Tingsskade: Dette er erstatning for skade på personlige bruksgjenstander eller klær som følge av den straffbare handlingen. Du bør legge frem en oversikt over hvilke klær/gjenstander som er blitt skadet, og en forklaring på hvordan skaden oppstod. Hvis du har kvitteringer ber vi om at disse sendes inn.

 

Lidt inntektstapDette er erstatning for inntektstap du har hatt som følge av din personskade. Husk at du først og fremst må søkes tapet ditt dekket gjennom ytelser fra NAV. Du må sende inn medisinsk dokumentasjon som viser at skaden er årsaken til at du ikke kan arbeide, og dokumentasjon fra din arbeidsgiver som viser din timelønn, stillingsprosent og hvor lenge du normalt arbeider i løpet av en uke.

 

Fremtidig inntektstap Dette er erstatning for fremtidig inntektstap du vil ha som følge av skaden. Husk at du først og fremst må søkes tapet ditt dekket gjennom ytelser fra NAV. Etter fast praksis tilkjennes det ikke erstatning for varig fremtidig inntektstap før du er innvilget uføretrygd fra NAV. Du må sende inn medisinsk dokumentasjon som viser at skaden er årsaken til at du ikke kan arbeide.

 

Forsinket i utdannelseDette erstatning for at du er blitt forsinket i utdanningen eller du har fått en forsinket inntreden i arbeidslivet som følge av din personskade. Husk at du først og fremst må søkes tapet ditt dekket gjennom ytelser fra NAV. Du må sende inn dokumentasjon som viser at personskaden er årsaken til at du er forsinket/avbrøt skolegangen. 

 

Menerstatning Dette er erstatning for en varig medisinsk invaliditet du har fått som følge av hendelsen. Den medisinsk invaliditeten må fastsettes av en medisinsk sakkyndig i en spesialisterklæring. Du kan søke om å få forhåndsdekning for disse utgiftene (se under). Vi gjør oppmerksom på at vi bare kan tilkjenne menerstatning etter at du har gjennomført tilstrekkelig og adekvat behandling i spesialisthelsetjenesten.

 

ForhåndstilsagnDu kan søke om å få dekket utgiftene til innhenting av spesialisterklæring. Vi behøver da dine fullstendige journaler fra din fastlege og behandlende psykolog, samt et kostnadsoverslag fra den som skal gjennomføre utredningen. Vi gjør oppmerksom på at det er ditt ansvar å innhente kostnadsoverslag fra spesialist, og at vi ikke har utvalgte spesialister vi benytter.

 

Reiseutgifter Dette er utgifter du har hatt til reise til behandling. Dette kan sannsynliggjøres gjennom kvitteringer. Vi gjør oppmerksom på at tapet først og fremst må søkes dekket gjennom Pasientreiser. Hvis du har brukt egen bil ber vi om en oversikt på når, og hvor langt, du har kjørt til behandling hver gang. Vi dekker ikke reiseutgifter du har hatt i forbindelse med straffesaken.

 

Advokatutgifter: Dette er utgifter til juridisk bistand du har hatt for å fremme søknad. Vi må ha spesifisert timeliste fra din advokat.

 

Forsørgertap: Dette er erstatning for økonomisk tap du vil få som følge av at et familiemedlem har dødd som følge av en straffbar handling. Det er et krav at du var helt eller delvis forsørget av den avdøde på dødstidspunktet for å bli tilkjent forsørgertap.

 

Begravelsesutgifter: Dette er erstatning for utgifter du har hatt i forbindelse med gravferden til avdøde. Du kan også få erstattet andre utgifter i forbindelse med dødsfallet. Vi gjør oppmerksom på at ved begravelsesutgifter først må søkes om gravferdsstønad fra NAV.

 

Andre tap: Dette er for eksempel erstatning for tapt hjemmearbeidsevne, forskudd, sikkerhetstiltak eller tapt stipend. Dette vil være andre tap du har fått som følge av den straffbare handlingen, som ikke er nevnt over.

 

Språk Norsk - Norwegian