A A A

Oppreisning

Hva er oppreisning?

Oppreisning er erstatning for den tort og svie du har opplevd som følge av den straffbare handlingen, og er en skjønnsmessig erstatning for den fysiske eller psykiske krenkelsen du har opplevd. Ved utmålingen av oppreisningen legger vi vekt på hva slags hendelse du har vært utsatt for, hvilke skader du har fått og praksis i lignende saker.

 

 

Hva trenger vi fra deg?

For å ha krav på voldsoffererstatning er det et vilkår at du har blitt påført en fysisk og/eller psykisk skade som følge av den straffbare handlingen. Dette kan dokumenteres ved erklæring, journalutskrift eller epikrise fra lege eller psykolog som beskriver skadene du har fått. Vi gjør oppmerksom på at det i utgangspunktet ikke er tilstrekkelig at du selv beskriver dine plager, og disse må være stadfestet av medisinsk personell.

 

For noen skadetyper presumerer vi personskade som følge av den straffbare handlingen, og det er i slike tilfeller ikke nødvendig med medisinsk dokumentasjon. Dette gjelder for eksempel voldtekt. Vi påpeker at den medisinske dokumentasjonen kan være med å underbygge din søknad om voldsoffererstatning, og oppfordrer til å sende inn den medisinske dokumentasjonen du har tilgjengelig.

Språk Norsk - Norwegian