A A A

Rekordinnbetaling fra voldsdømte

Svært lønnsom prioritering ga rekord i tilbakebetaling fra voldsdømte i 2014:

Kontoret for voldsoffererstatning (KFV) valgte å bruke en mindre del av ekstrabevilgningen etter 22. juli til å styrke arbeidet med regress. Krone for krone har dette vist seg å være en svært lønnsom prioritering for staten. I perioden 2011 til 2013 fikk staten, i gjennomsnitt, tilbakebetalt kr 31,3 millioner fra voldsdømte for forskuttert voldsoffererstatning. I 2014 fikk staten inn hele 66,9 millioner. Til sammenligning er KFV sitt totale budsjett for 2015 i underkant av 29 millioner. I tillegg til å skaffe staten betydelige inntekter, bidrar regressarbeidet til å ivareta prinsippet om at det primært er skadevolder sitt ansvar å betale erstatning. Direktør Marit Zahl Jonassen ved Kontoret for voldsoffererstatning er veldig fornøyd med resultatet av de prioriteringene som ble gjort og berømmer samtidig Statens innkrevingssentral for det arbeidet de gjør med å kreve inn forskuttert erstatning.

 

Det ble utbetalt 413 millioner kroner i voldsoffererstatning i 2014:

Det ble i 2014 utbetalt  413 millioner kroner i voldsoffererstatning i Norge. Tallet er noe ned fra 2013 da Kontoret for voldsoffererstatning utbetalte i overkant av 530 millioner. Nedgangen har sammenheng med at Kontoret for voldsoffererstatning behandlet de fleste krav på oppreisning etter 22. juli-terroren i 2013. Kontoret for voldsoffererstatning mottar fremdeles en del søknader relatert til 22. juli, men dette er stort sett tilleggssøknader der det søkes om inntektstap, menerstatning og andre poster som ikke tidligere har latt seg dokumentere.

 

Betydelig underforbruk av ordningen:

Kontoret for voldsoffererstatning merker seg at det fremdeles, selv etter all oppmerksomheten rundt 22. juli-terroren, er mange som ikke søker om voldsoffererstatning fra staten. Tall fra Politidirektoratet viser at det i fjor ble anmeldt ca. 32 000 forhold som kan gi grunnlag for å søke om voldsoffererstatning. Likevel mottok Kontoret for voldsoffererstatning kun 4 101 nye søknader.  Kontoret tror at mange, selv om de har hørt om voldsoffererstatning, ikke er klar over at også de selv kan ha krav på erstatning fra staten. En kan for eksempel tilkjennes voldsoffererstatning i saker som er henlagt på bevisets stilling eller der gjerningspersonen er ukjent.

 

Språk Norsk - Norwegian