A A A

Prioritering av saker

Kontoret for voldsoffererstatning er pålagt å prioritere visse sakstyper ved sin saksbehandling. Du kan lese mer om bakgrunnen for dette her.

Prioriterte saker

Vi vil prioritere behandling av søknader om voldsoffererstatning der staten kan kreve regress fra skadevolder. Dette vil for eksempel være saker hvor straffesaken er avgjort ved dom for straff, dom for erstatning, rettsforlik, vedtatt forelegg eller påtaleunnlatelse. Mer om regressadgangen kan du lese her.

 

Øvrige saker

De øvrige sakene vil være der staten ikke har adgang til regress. Dette vil for eksempel være der straffesaken er henlagt, forholdet ikke er anmeldt eller regresskravet mot skadevolder er foreldet for staten.

 

Den samme prioriteringen vil gjelde for tilleggssøknad om voldsoffererstatning.

Språk Norsk - Norwegian