A A A

Renter på regresskrav

Det har ikke tidligere blitt krevd renter ved forsinket betaling av regresskrav etter voldsoffererstatningsordningen. Etter ikrafttredelsen av SI-loven i 2013 vil det i utgangspunktet kreves en forskrift dersom det ikke skal beregnes forsinkelsesrenter. Eventuelt kan det følge av spesiallovgivningen. Dette foreligger ikke i dag. Hjemmelen for at vi kan og skal kreve renter synes derfor klar.

Vi var usikre på om dette var en bevisst og ønsket utvikling og sendte derfor et problemnotat til Justis-og beredskapsdepartementet der vi ba om veiledning. Notatet kan du lese her.

Statens sivilrettsforvaltning har i brev til Kfv 12. februar 2018, konkludert med at det skal kreves forsinkelsesrenter i saker om voldsoffererstatning. Brevet kan du lese her.

 

 

Språk Norsk - Norwegian