A A A

Standardisert barneerstatning

Standardisert barneerstatning fra 18. desember 1987 frem til 1. mars 2018.

 

Når skal det utmåles standardisert barneerstatning?

Det følger av skadeserstatningsloven (skl.) § 3-2 (slik den lød) at "Har skadelidte på skadetiden ikke fylt 16 år, ytes erstatning for tap i framtidig erverv og menerstatning etter bestemmelsen i parafraften her.". Videre følger det av skl. § 3-3 (slik den lød) at utmålingsregelen ikke gjelder ved overtredelse av visse straffebud. Dersom den straffbare handlingen er opplistet i skl. § 3-3 vil erstatning utmåles etter de alminnelige reglene. 

 

Denne utmålingsmetoden vil gjelde for straffbare forhold fant sted fra 18. desember 1987 frem til 1. mars 2018. Merk at det i denne perioden ikke skulle utmåles standardisert barneerstatning for vold i nære relasjoner og de fleste seksuelle overgrep. Ta kontakt med oss hvis du er i tvil for hva som vil gjelde i din sak.

 

Hvordan foregår utmålingen?

Det følger av skl. § 3-2 at det ved 100 prosent varig medisinsk uførhet gis en engangserstatning på 40 G. Erstatningen reduseres forholdsmessig dersom den skadelidtes varige medisinske uførhet er lavere enn 100 %. Det følger av Rt-1997-1044 at det er grunnbeløpet på oppgjørstidspunktet som legges til grunn ved denne beregningen. Den til enhver tid gjeldende grunnbeløpet kan du finne på NAVs hjemmesider.

 

Fremgangsmåte

Hvis du ønsker å fremme krav om standardisert barneerstatning er det nødvendig med en utredning av din medisinske invaliditet. Du må da sende inn spesialisterklæring som er i tråd med vårt mandat. Du kan søke om forhåndstilsagn for slike erklæringer. Du kan finne mer informasjon om denne prosessen her.

 

Vi gjør oppmerksom på at utmålingsmetoden ikke kan velges bort fra din eller vår side.

 

Standardisert barneerstatning fra og med 1. mars 2018

 

Når skal det utmåles standardisert barneerstatning?

Det følger av skadeserstatningsloven § 3-2 at "Har den skadelidte på skadevirkningstidspunktet ikke fylt 19 år, ytes erstatning for tap i fremtidig erverv". For andre tap som ikke omfattes av denne bestemmelsen skal disse utmåles etter de alminnelige reglene. Det følger av skl. § 3-3 for hvilke straffebud som medfører at de særlige utmålingsreglene som benyttes. ersom den straffbare handlingen er ikke opplistet i skl. § 3-3 vil erstatning utmåles etter de alminnelige reglene. 

 

Denne utmålingsmetoden vil gjelde for alle straffbare forhold fant sted etter 1. mars 2018.

 

Hvordan foregår utmålingen?

Det følger av skl. § 3-2 andre ledd at inntektstap frem til og med fylte 21 år erstattes etter et antall G etter forskrift gitt av Kongen. Det gis ikke erstatning ved en lavere medisinsk invaliditetesgrad enn ti prosent. For inntektstap etter fylte 21 år erstattes med 50,8 G, og utmåles dette året. Er den skadelidtes ervervsuførehet lavere enn 100 prosent, rediseres erstatning forholdsmessig. Er den ervervsmessige uføreheten lavere enn uføregrad som er nødvendig for å motta uføretrygd fastesttes erstatning til en forholdsmessig andel av et antall G etter regler gitt av Kongen i forsikrift.

 

Utmåles erstatning forut for fylte 21 år skal erstatningsbeløpet aldersjusteres etter regler i forskrift.

Fremgangsmåte

Hvis du ønsker å fremme krav om standardisert barneerstatning er det nødvendig med en utredning av din medisinske invaliditet. Du må da sende inn spesialisterklæring som er i tråd med vårt mandat. Du kan søke om forhåndstilsagn for slike erklæringer. Du kan finne mer informasjon om denne prosessen her.

Språk Norsk - Norwegian