A A A

Statsbudsjettet: Kontoret mister driftsmidler

Pressemelding fra direktør Marit Zahl Jonassen i anledning forslag til Statsbudsjett for 2015

KONTORET FOR VOLDSOFFERERSTATNING FÅR REDUSERT DRIFTSMIDLENE I 2015 – DA STYRKINGSTILTAK ETTER 22. JULI-TERROREN NÅ SKAL FASES UT

-Vi er, ved Kontoret for voldsoffererstatning, bekymret for at våre tjenester rettet mot volds- og overgrepsutsatte, nå vil måtte bli betydelig redusert. Dette sier direktør Marit Zahl Jonassen ved Kontoret for voldsoffererstatning, etter at det i forslag til Statsbudsjett for 2015 legges opp til å fase ut en bevilgning med ekstra driftsmidler, som kontoret har hatt de siste tre årene.

-Denne ekstrabevilgningen på 25 mill. kroner pr. år, førte til at saksbehandlingskapasiteten ved Kontoret for voldsoffererstatning ble økt betraktelig. I tråd med Stortingets krav, så har disse ekstra ressursene blitt benyttet til å behandle erstatningsoppgjøret etter 22. juli-terroren, på en rask og effektiv måte. I tillegg har restansen av ubehandlede erstatningssaker blitt bygget kraftig ned. Det må kunne slås fast at Kontoret for voldsoffererstatning har utført det oppdrag, som lå til grunn for ekstrabevilgningen, påpeker direktøren.

-En driftsbudsjettreduksjon på 35 % - det vil si en reduksjon på 15 mill. kroner fra 2014-2015 - vil få store følger for de tjenester som vi yter til de voldsutsatte, både hva gjelder erstatningsarbeidet og rådgivningstjenesten. Det er grunn til å frykte, at reduksjon i saksbehandlingsressursene raskt vil føre til at saksrestansene øker, og at volds- og overgrepsutsatte vil oppleve vesentlig forlenget saksbehandlingstid på sakene sine.  Knapphet på ressurser i alle ledd, vil nok dessverre kunne få som konsekvens en generelt dårligere service overfor denne gruppen medborgere.  Det er bekymringsfullt, hvis personer som er utsatt for vold og seksuelle overgrep, på denne måten påføres ytterligere belastninger, sier direktør Zahl Jonassen.

-En annen konsekvens vil bli, at mulighetene til å bygge ut og videreutvikle rådgivningstjenestene over for kriminalitetsutsatte, med stor sannsynlighet vil måtte settes på vent. Rådgivningskontorene for kriminalitetsutsatte, som vi i dag driver i 14 byer, med små ressurser og jevnt over deltidsansatt bemanning - burde etter vår oppfatning for lengst vært bygget ut til å bli et tilbud som dekker alle politidistrikter. Å bidra til at personer som har vært utsatt for vold og seksuelle overgrep, raskest mulig klarer å gå videre i sine liv etter å ha opplevd en kriminell handling, er viktig for samfunnet. Derfor vil nedprioritering av dette feltet slik det kommer til uttrykk i Statsbudsjettet, kunne sees på som et skritt i feil retning – også rent samfunnsøkonomisk, sier direktør Zahl Jonassen.

Språk Norsk - Norwegian