A A A

Tingsskade

Hva er erstatning for tingsskade?

Dette er erstatning for skade på vanlige klær, proteser og andre personlige bruksting du hadde på deg da du ble skadet. Personlige bruksgjenstander kan for eksempel være briller, klokke eller mobiltelefon. Vi gjør oppmerksom på at ting som ble stjålet eller mistet ikke omfattes av voldsoffererstatningsordningen.

 

Hvilke skader kan du få dekket?

Vi gjør oppmerksom på at voldsoffererstatningsloven § 8 utgjør en begrensning i den alminnelige erstatningsretten for hvilke typer skader/tap som kan erstattes. Det er bare vanlige klær, andre personlige bruksgjenstander og proteser som den skadelidte hadde på seg og ble skadet som følge av den straffbare handlingen. Dette vil for eksempel være skade på klær, briller, klokke, mobiltelefon og proteser som normalt dekkes etter denne bestemmelsen.

 

Det kan ikke søkes erstatning for:

 - skade på bil

 - skade på innbo eller hus

 - stjålne gjenstander

 

Videre omfattes ikke ordningen gjenstander som mistes eller blir stjålet under den straffbare handlingen.

 

Dokumentasjon på tapet

Vi ber om at du sender inn:
 

  • redegjørelse for hvordan tingen/klærne ble skadet
  • kvitteringer (hvis du ikke har kvitteringer, ber vi om en oversikt over hva tingen/klærne kostet)

 

Husk - forsikring

Vi gjør oppmerksom på at du må undersøke med din forsikrer om du kan få dekket tingsskaden gjennom forsikringen din. Hvis forsikringen ikke omfatter tingsskade, eller du må betale en egenandel, må du ettersende vedtaket til oss. Dersom vi ikke mottar slik dokumentasjon fra forsikrer kan dette medføre at du får avslag på erstatningskravet.

Språk Norsk - Norwegian