A A A

Kontoret for voldsoffererstatning

Kontoret for voldsoffererstatning er et statlig forvaltningsorgan underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. Hovedkontoret ligger i Vardø. Våre arbeidsoppgaver er å behandle søknader om voldsoffererstatning. Erstatningsnemnda for voldsofre er vårt klageorgan. Vi behandler også saker om regress mot skadevolder.

Kontoret har pr. 1. juli 2019, 36 ansatte.

Havn mot sørøst_675x450.jpg

Språk Norsk - Norwegian