A A A

Har du fått dom på erstatning og skal sende krav?

Her finner du kravskjema dersom du har fått en rettskraftig dom på erstatning etter skadeerstatningsloven.
 

Fristen for å fremme kravet er 6 måneder fra dommen ble rettskraftig. 

Gjelder kun for straffebestemmelser som er oppramset  i voldserstatningsloven § 1. Ta kontakt med Statens innkrevingssentral for inndrivelse av andre krav. Oversikt over straffebestemmelser som omfattes.

Har du ikke fått en dom på erstatning, men skal søke?

Dersom straffesaken er henlagt eller om domstolen har avvist å behandle ditt krav om erstatning, har du likevel mulighet til å søke om voldserstatning. Det kan du søke om når straffesaken er endelig avgjort. Her finner du søknadsskjema.
 

Fristen for å søke er 1 år fra straffesaken ble henlagt. 
 

Den som er oppgitt å være skadevolder, vil være part i saker som behandles etter ny voldserstatningslov.

ETTERGIVELSE AV FORSINKELSESRENTER

Her kan du søke om ettergivelse av forsinkelsesrenter på regresskrav som er påløpt under gjennomføring av fengselsstraff eller forvaring. 

Merk at det kun er regresskrav etter voldserstatningsloven som trådte i kraft 1. januar 2023, som gir krav på ettergivelse.
 

Skjemaet kan også printes ut og fylles ut manuelt.

Har du sendt krav eller søknad og skal sende en tilleggssøknad?

Dersom du har sendt krav eller søknad etter voldserstatningsloven, og du senere får et tilleggskrav, kan du fremme søknad om tilleggserstatning. Dette gjelder både for saker med dom, og saker som er henlagt.

 

Hvis vi behandler tilleggssøknaden etter reglene i voldserstatningsloven, er det et krav at tilleggskravet ikke var modent / klart da saken ble behandlet tidligere. Den som er oppgitt å være skadevolder, vil være part i saker som behandles etter ny voldserstatningslov.

SØKTE DU OM ERSTATNING FØR 2023?

Dersom du søkte om voldsoffererstatning første gang før 2023, behandler vi søknaden din og påfølgende tilleggssøknader etter voldsoffererstatningsloven eller voldsoffererstatningsforskriften. Påstått skadevolder er ikke part i saken.

 

På våre sider kan du lese mer om hva dette betyr for din søknad.

 

Ettersending av informasjon

Dersom du allerede har sendt inn krav eller søknad om erstatning, men må gi ytterligere informasjon for å belyse saken, kan du gjøre det ved å ettersende informasjon og dokumenter her.

Klage

Her finner du skjema for å klage på vedtak fra Kontoret for voldsoffererstatning.

 

Skjemaet kan brukes om du er søker, påstått skadevolder, advokat eller annen person som representerer en part. 

Innsyn

Som part i sak om voldserstatning har man rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter i den utstrekning det følger av forvaltningsloven §§ 18 og 19, jf. voldserstatningsloven § 7 fjerde ledd siste punktum.

Verge eller advokat som bistår en part kan også be om innsyn i sakens dokumenter på vegne av parten. 


Den andre parten vil bli orientert om hva det eventuelt gis innsyn i, jf. voldserstatningsforskriften § 2. Vi kan ikke på forhånd si hva det eventuelt vil gis innsyn i. Dette beror på en konkret vurdering av sakens dokumenter etter reglene i forvaltningsloven kapittel IV.
 

Søk om innsyn her.

Vi tar sikte på å behandle innsynsbegjæringen innen 3 uker.

Språk Norsk - Norwegian