A A A

Ettergivelse av forsinkelsesrenter

Har staten et regresskrav mot deg etter den nye voldserstatningsloven, og du gjennomfører eller har gjennomført fengsels- eller forvaringsstraff, kan du fra 1. januar 2024 søke om ettergivelse av forsinkelsesrenter som påløper under soning. Dersom de formelle kravene til søknaden er oppfylt, skal forsinkelsesrentene ettergis. Ordningen er regulert i ny voldserstatningsforskrift, som trådte i kraft 1. januar 2024.

Hvem kan søke?

Alle som har et regresskrav fra staten mot seg etter ny voldserstatningslov (trådte i kraft 1. januar 2023) og gjennomfører alminnelig fengsels- eller forvaringsstraff, kan søke om ettergivelse av forsinkelsesrenter. Forsinkelsesrentene skal ettergis uavhengig av om skadevolder soner for lovbruddet som erstatningskravet springer ut av eller for andre forhold. Alle straffegjennomføringsformer som er omtalt i straffegjennomføringsloven § 10, omfattes av ordningen. Er du i tvil om du gjennomfører en straff som omfattes av ordningen, kan kriminalomsorgen veilede deg.

Ordningen gjelder ikke for statens regresskrav etter den tidligere voldsoffererstatningsloven (se informasjon lenger ned).

Hvordan søker du?

  • Det er den som kravet retter seg mot, som må søke om ettergivelse. Søknadsskjema er tilgjengelig på Kontoret for voldsoffererstatning sine nettsider. Du kan også be om å få tilsendt papirversjon av skjemaet fra Kontoret for voldsoffererstatning. Er du innsatt, kan du be om en utskrift av søknadsskjemaet fra kriminalomsorgen.
  • Du sender søknaden til Kontoret for voldsoffererstatning. Sammen med søknaden skal du legge ved en soningsattest, som du må be Kriminalomsorgen om å skrive ut til deg. Dersom du har betalt ned på regresskravet under straffegjennomføring, må du også legge ved dokumentasjon på nedbetalingen(e).
  • Det er ikke nødvendig med advokatbistand for å søke om ettergivelse. Du kan kontakte Kontoret for voldsoffererstatning dersom du har behov for veiledning. Kriminalomsorgen kan tilrettelegge for denne kontakten.
     

Søknadsfrist

Du må sende inn søknaden senest ett år etter endt straffegjennomføring. Fristen beregnes som hovedregel fra løslatelsestidspunktet. Hvis du derimot gjennomfører straffen utenfor fengsel med særlige vilkår, eller løslates fra fengsel med særlige vilkår, beregnes fristen fra tidspunktet vilkårene opphører.

Dersom straffegjennomføringen ble avsluttet før 1. januar 2024, er søknadsfristen likevel 1. januar 2025. Dersom du sender søknaden mens straffegjennomføringen pågår, må du ettersende soningsattest og eventuell dokumentasjon på nedbetaling av regresskravet ettersendes til Kontoret for voldsoffererstatning innen fristen.

Hva innebærer det at forsinkelsesrentene ettergis?

At forsinkelsesrentene ettergis, vil i praksis gi samme resultat som at det ikke løp forsinkelsesrenter under straffegjennomføringen. Kravet vil dermed være like stort etter soning, som det var før soning.    

Har du nedbetalt noe på regresskravet under straffegjennomføringen, gjelder egne regler. Du får ikke tilbake det du har innbetalt, med mindre du har nedbetalt hele regresskravet med forsinkelsesrenter under straffegjennomføringen. I så fall tilbakebetales forsinkelsesrentene til deg. Innbetalte forsinkelsesrenter under straffegjennomføring vil gå til nedbetaling av hovedkravet (regresskravet).

For mer informasjon, se voldserstatningsforskriften eller Kontoret for voldsoffererstatning sine nettsider.

Om regresskrav fra staten etter gammel voldsoffererstatningslov

Dersom du har et regressvedtak fra staten med hjemmel i den tidligere voldsoffererstatningsloven, og gjennomfører fengsels- eller forvaringsstraff, er du ikke omfattet av ordningen. Du kan eventuelt søke Kontoret for voldsoffererstatning om ettergivelse av forsinkelsesrenter med hjemmel i voldsoffererstatningsloven § 15 andre ledd.

Språk Norsk - Norwegian