A A A

Høring - forslag til forskrift til voldserstatningsloven

Regjeringen har lagt ut forslag til ny voldserstatningsforskrift på høring. Høringsfrist er 31. oktober 2023.

Forskriften skal gi nærmere regler om saksbehandlingen av søknader om voldserstatning, oppnevning av sakkyndige, godtgjøring av advokater, ettergivelse av forsinkelsesrenter på statens regresskrav mot skadevolder i voldserstatningssaker mens vedkommende soner fengselsstraff, og erstatning til barn som har opplevd vold mot en nærstående og som ikke har krav på erstatning etter alminnelig erstatningsrett. Du finner mer om saken her.

Språk Norsk - Norwegian