Vi behandler saker etter ulike regelverk, og vilkårene for å innhente spesialisterklæring er ulik ut fra hvilket regelverk som gjelder i søkers sak. Det er tidspunktet søker fremmet første søknad til Kontoret for voldsoffererstatning som er avgjørende for hvilke regler som gjelder for innhenting av spesialisterklæring. 

Vi ber om at du avklarer med søker hvilket regelverk som gjelder i søkers sak.

I alle tilfeller ber vi om at den sakkyndige ikke påbegynner arbeidet med erklæringen ved henvendelser fra søker/advokat, før det eventuelt foreligger vedtak fra Kontoret for voldsoffererstatning om innvilgelse av forhåndstilsagn til spesialisterklæring eller oppnevnelse. 

Henvendelser fra sakkyndige bes rettes til spesialisterklaeringer@voldsoffererstatning.no.