Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Partsrettigheter - når er du part i saken?

Den voldsutsatte er part i sin sak om voldserstatning. I noen tilfeller er også påstått skadevolder part. Om det gjelder i din sak avhenger av tidspunktet det ble søkt om voldserstatning, fordi det gjelder ulike regelverk. Som part i saken har du ulike partsrettigheter.   

 

 Dette betyr blant annet at partene: 

 

  • har adgang til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter (se under)
  • har anledning til å uttale seg om voldserstatningssaken
  • blir informert om vedtak i saken
  • har klagerett på vedtaket om voldserstatning
  • I noen tilfeller får dekt advokatutgifter 


Vergen er partsrepresentant for mindreårige

Dersom den voldsutsatte eller påstått skadevolder er mindreårige, er det vergen som skal ivareta deres rettigheter i erstatningssaken. Det vil si at det er vergens ansvar å søke, klage og be om innsyn, og korrespondanse, vedtak og eventuelt innsyn sendes da også til vergen. Hvis den mindreårige er over 15 år har de også rett på opplysninger i saken i tillegg til vergen. 

 

Regelverk fra 2023 - søkt for første gang etter 1. januar 2023

I saker hvor vi skal utbetale erstatning tilkjent av en domstol, er ikke påstått skadevolder part i saken. Påstått skadevolder blir imidlertid part i saken dersom søker senere fremsetter krav om tilleggserstatning til oss.  

 

Både søker og påstått skadevolder er part i saken i de tilfellene der søker fremmer søknad om erstatning som ikke er tilkjent ved dom, for eksempel der straffesaken er henlagt. 

 

Dersom vi tilkjenner voldserstatning vil ikke dette ha økonomiske konsekvenser for påstått skadevolder utover erstatning som er tilkjent i dom. Det vil heller ikke innebære at påstått skadevolder anses ansvarlig etter straffeloven.

 

Regelverk før 2023 - søkt for første gang før 1. januar 2023

I saker hvor det er søkt om erstatning for første gang før 1. januar 2023 er bare søker part i erstatningssaken. Påstått skadevolder er kun part i regressomgangen dersom Kontoret for voldsoffererstatning senere krever tilbakebetaling (regress) av utbetalt voldserstatning. 

 

Påstått skadevolder er også part i saker om ettergivelse av forsinkelsesrenter. 

 

Søk innsyn

Når du er part i saken kan du søke om innsyn og gjøre deg kjent med sakens dokumenter i den utstrekning det følger av reglene i forvaltningsloven. Som part kan både søker og påstått skadevolder be om innsyn. Vi vil ikke gi innsyn i mer enn det som er nødvendig for at partene skal ha anledning til å uttale seg om sitt syn på saken. Den andre parten vil bli orientert om hva det eventuelt gis innsyn i.

 

Vi tar sikte på å behandle innsynsbegjæringen innen 3 uker.   

 

Søk innsyn