Dokument med pluss-ikon

Dersom du allerede har sendt inn søknad eller klage, men vil gi ytterligere informasjon for å belyse saken, kan du ettersende dokumentasjon. Du kan også sende inn en uttalelse før vi fatter vedtak om voldserstatning eller regress. 

Ettersend dokumentasjon og uttalelser 

Du kan også ettersende fullmaktsskjema, enten for at andre skal representere deg i saken eller for at vi skal kunne innhente dokumentasjon på vegne av deg, for eksempel fra NAV, Skatteetaten, statsforvalteren eller forsikringsselskap. 

Regelverk etter 2023 - Voldserstatningsloven 

Har du mottatt brev fra oss om at du er påstått skadevolder i en sak om voldserstatning? Da har du rett til å uttale deg før vi fatter vedtak om voldserstatning. Du kan sende inn dine uttalelser eller annen dokumentasjon som belyser saken. Fristen for å komme med en uttalelse er 4 uker fra brevets dato. 

Bakgrunnen for dette er at du skal få muligheten til å ivareta dine rettigheter etter Den Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen artikkel 8. Et vedtak om voldserstatning vil likevel ikke vil få økonomiske konsekvenser for deg, utover det som er avgjort ved rettskraftig dom. Et vedtak om voldserstatning vil heller ikke innebære at du anses ansvarlig etter straffeloven.

I de tilfellene hvor saken er så omfattende eller kompleks at vi regner det som nødvendig med juridisk bistand, kan partene få dekket utgifter til advokat etter den offentlige salærsatsen. Krav om dekning av advokatutgifter må sendes inn før vi fatter vedtak om voldserstatning.

Regelverk før 2023 - Voldsoffererstatningsloven 

Har du mottatt brev fra oss om at vi vurderer å kreve at du betaler for voldserstatningen? Da har du rett til å uttale deg før vi fatter vedtak om tilbakebetaling av voldserstatning (regress). Fristen for å komme med en uttalelse er 3 uker fra brevets dato. Du har ikke rett til dekning av utgifter til advokat.