Hvem kan søke? 

Har staten et regresskrav mot deg etter voldserstatningsloven, det vil si at søker har søkt om voldserstatning for første gang etter 1. januar 2023, og du har gjennomført fengselsstraff eller forvaring, kan du søke om ettergivelse av forsinkelsesrenter som er påløpt under soning. Dersom de formelle kravene til søknaden er oppfylt, skal forsinkelsesrentene ettergis. Ordningen er regulert i voldserstatningsforskriften, som trådte i kraft 1. januar 2024. Forsinkelsesrentene skal ettergis uavhengig av om du soner for lovbruddet som erstatningskravet springer ut av eller for andre forhold. Er du i tvil om du gjennomfører en straff som omfattes av ordningen, kan Kriminalomsorgen veilede deg.