Person med datamaskin

Send inn klage

Det er kun vedtak som kan påklages. Du kan ikke klage på avgjørelser i saker om utbetaling av erstatning tilkjent i dom. 

Skal du klage på vegne av noen andre? Dersom du ikke er registrert som verge for personen i folkeregisteret, må du legge ved et fullmaktsskjema.  

Klagefrist

Fristen for å klage er 3 uker fra du har mottatt vedtaket. 
 

Ettersende dokumentasjon i klagesaken

Dersom du allerede har sendt inn klage, men vil gi ytterligere informasjon for å belyse saken, kan du ettersende dokumentasjon. 

Send inn flere dokumenter i klagesaken
 

Saksbehandlingstid

Vi tar sikte på å behandle klagen innen 4 måneder. Vi regner saksbehandlingstiden fra vi har mottatt all nødvendig dokumentasjon fra deg, politiet, NAV og Skatteetaten, og fristen for å ettersende dokumentasjon er utløpt. Dersom vi ikke finner grunn til å omgjøre vedtaket vil vi oversende saken til vår klageinstans Sivilrettsforvaltningen
 

Dekning av advokatutgifter i klagesaken

Du kan ha rett til å få dekket utgifter til advokat for å klage på et vedtak fra Kontoret for voldsoffererstatning. Det gjelder ulike regler og frister for når kravet om advokatutgifter må være fremsatt. Avgjørende for hvilket regelverk som gjelder er tidspunktet den voldsutsatte søkte om erstatning fra staten:

Advokatutgifter når søker har søkt om erstatning for første gang etter 1. januar 2023
Dersom søker eller påstått skadevolder har hatt nødvendige utgifter til advokat for å få endret et vedtak om voldserstatning, kan partene tilkjennes dekning av advokatutgifter i klageomgangen. Advokatutgiftene dekkes etter den offentlige salærsatsen. Krav om advokatutgifter må fremmes før Kontoret for voldsoffererstatning eller Sivilrettsforvaltningen fatter vedtak etter klage. Kravet kan ikke fremmes i ettertid, og forvaltningsloven § 36 gjelder ikke. 

Advokatutgifter når søker har søkt om erstatning for første gang før 1. januar 2023
Dersom søker har hatt utgifter til advokat for å få endret et vedtak om voldsoffererstatning, skal søker tilkjennes dekning av vesentlige kostnader som har vært nødvendig for å få endret vedtaket til gunst for søker. Dette følger av forvaltningsloven § 36, og gjelder med mindre endringen skyldes søkers eget forhold eller forhold utenfor søkers og Kontoret for voldsoffererstatning kontroll, eller andre særlige forhold taler imot det.