Vi behandler søknader om advokatutgifter etter ulike regelverk, og vilkårene for å dekke advokatutgifter er ulik ut fra hvilket regelverk som gjelder i søkers sak. Det er tidspunktet søker fremmet første søknad til Kontoret for voldsoffererstatning som er avgjørende for hvilke regler som gjelder for søknad om advokatutgifter. 

Vi ber om at du avklarer med søker hvilket regelverk som gjelder i søkers sak.