A A A

Advokatutgifter

Hva er advokatutgifter?

Dette er utgifter du har hatt til advokat i forbindelse med å søke om voldsoffererstatning. Etter voldsoffererstatningsloven kan det innvilges erstatning til rimelig og nødvendige utgifter i forbindelse med søkanden. Det gis ikke erstatning til utgifter i forbindelse med straffesaken eller andre sivilrettslig prosesser mot skadevolder.

 

Vi tar stilling til om, og eventuelt hvor mye, i advokatutgifter som dekkes etter ordningen når vi tar stilling til de øvrige kravene i saken. Dette betyr at vi ikke kan ta stilling om det vil dekkes advokatutgifter i forkant av at det fattes vedtak i saken. Dette betyr at vi ikke innvilger forhåndstilsagn på advokatutgifter.

 

Vi gjør oppmerksom på at du kan søke om fri rettshjelp hos Statsforvalteren i ditt fylke. Mer informasjon om ordningen kan du finne her. Vi påpeker at dette ikke er en del av voldsoffererstatningsordningen, og vi kan ikke besvare spørsmål om fri rettshjelp.

 

Hvilken dokumentasjon må du sende inn?

Du må sende inn spesifisert timeliste fra din advokat. Av timelisten bør det fremgå hva som er blitt gjort, tidsbruken for arbeidet med sende inn av søknad om voldsoffererstatning og advokatens timesats, helst inkludert MVA.

 

Hvis vi ikke mottar spesifisert timeliste kan dette medføre at du ikke vil få dekning for advokatutgiftene. Det bør også presiseres om advokatutgiftene skal utbetales til din konto eller til advokats kontonummer. Er det ikke opplyst hvilken konto du og din advokat ønsker å benytte, vil vi bruke ditt kontonummer. Det vil da være ditt ansvar å gjøre opp med din advokat.

 

Bistandsadvokat

Hvis du hadde bistandsadvokat i forbindelse med straffesaken skal advokatutgiftene dekkes av bistandsadvokatordningen. Dette gjelder også hvor straffesaken er avsluttet, selv om det er gått lang tid siden saken ble avsluttet. I disse tilfelle dekker vi ikke kostnadene gjennom voldsoffererstatningsordningen. Hvis du har byttet advokat siden straffesaken må din nye advokat søke seg oppnevnt som bistandsadvokat i forbindelse med å fremme søknad om voldsoffererstatning. Dersom retten ikke finner at vilkårene for å oppnevne ny bistandsadvokat er oppfylt, ber vi om at du oversender beslutningen til oss.

 

Fri rettshjelp

Vi gjør oppmerksom at det kan søkes om erstatning for utgifter til rimelig og nødvendige advokatutgifter selv om du er innvilget fritt rettsråd. Det følger av rettshjelploven § 5 at fri rettshjelp ikke omfatter bistand som dekkes av andre ordninger eller som kan erstattes på andre måter. Dette betyr at fri rettshjelp er subsidiær dekning av utgifter etter voldsoffererstatningsloven § 4 og forvaltningsloven § 36. I slike tilfeller skal rettshjelpbevillingen anses som foreløpig, slik at det beløpet som er utebtalt som fri rettshjelp skal tilbakebetales når søkeren tilkjennes erstatning for utgiftene etter voldsoffererstatningsordningen.

 

Vi forutsetter at mottatt fritt rettsråd refunderes Statsforvalteren av advokaten selv.

Språk Norsk - Norwegian