A A A

Forlik

Forlik er hvor det inngås en avtale om endelig oppgjør av erstatningen. Avtalen kan for eksempel være mellom den skadelidte og skadevolder, eller den skadelidte og et forsikringsselskap.

Virkningene av forlik

Det følger av voldsoffererstatningsloven § 9 at ordningen er subsidiær andre ytelser søkeren er berettiget til som følge av skaden. Av alminnelige erstatningsrettslige prinsipper følger det at det er den enkelte skadevodler som skal stå økonomisk ansvarlig for sine handlinger. Et forlik innebærer et fullt og endelig oppgjør mellom partene, og ved å inngå et forlik begrenses skadevolder eller forsikringsselskapet økonomiske ansvar. 

 

Erstatningsnemnda for voldsofre (ENV) har i fast praksis lagt til grunn at dersom søker har inngått en avtale eller forlik om endelig erstatningsoppgjør med skadevolder, kan det som hovedregel ikke kreves voldsoffererstatning av staten for det samme forholdet ut over det som er avtalt i forliket, jf. for eksempel vedtak ENV-2012-189. Erstatning etter voldsoffererstatningsordningen er begrenset til det avtalte beløpet, uavhengig av andre tap.

 

Vi er ikke bundet av et eventuelt forlik mellom den skadelidte og skadevolder eller forsikringsselskap. Avtale om endelig oppgjør gir ikke krav på erstatning fra staten for et tilsvarende beløp, og vi vil foreta en selvstendig vurdering av om vilkårene for å tilkjenne erstatning er oppfylt og at beløpet er i tråd med øvrig forvaltningspraksis. Vi viser til at avtale eller forlik er et forhold mellom den skadelidte og skadevolder eller forsikringsselskap.

 

Språk Norsk - Norwegian