A A A

Innsynsrett for skadevolder

Etter at du er tilkjent erstatning fra staten vil vi vurdere om det er grunnlag for å kreve beløpet tilbakebetalt fra skadevolder. Dette kalles som regress. I regressomgangen har skadevolder rett på innsyn i dokumenter som er nødvendig for å vurdere riktigheten av regresskrav.

Du kan lese mer om regress, og i hvilke tilfeller vi krever regress mot skadevolder ved å følge denne lenken.

Hvis skadevolder mener at regresskravet ikke er riktig kan han eller hun bestride vår krav om tilbakebetaling. Skadevolder har da rett til å gjøre seg kjent med nødvendig dokumentasjon for å vurdere riktigheten av regresskravet. Dette kan for eksempel være medisinsk dokumentasjon, dokumentasjon fra NAV, kvitteringer fra behandler eller lignende. Skadevolder har ikke rett på fullstendig innsyn i sakens dokumenter og vi vil vurdere behovet for innsyn på saksbasis. Som et utgangspunkt vil skadevolder få innsyn vedtak om erstatning fra staten.

Vi gjør oppmerksom på at den som har mottatt erstatning fra staten ikke er part i regressak mot skadevolder. Du vil derfor ikke bli varslet dersom vi velger å kreve regress mot skadevolder eller bli informert om hvilken dokumentasjon skadevolder har fått innsyn i regressomgangen.


Statens Sivilrettsforvaltning har i tilsynsrapport uttalt at:

"SRF anser at hensynet til skadelidtes personvern må sees i lys av at voldsoffererstatning er et frivillig gode som voldsofferet velger å søke om.  Dersom erstatningskravene behandles under straffesaken, vil skadevolder ha rett på fullt innsyn i kraft av å være part og av kontradiksjonshensyn. Har en skadelidt et ønske og et behov for å få dekket tapet som den skadevoldende handlingen har påført vedkommende, vil skadelidte av hensyn til kontradiksjonsprinsippet måtte tåle at skadevolder får innsyn i hvilke konsekvenser den skadevoldende handlingen har påført skadelidte. De samme hensyn må gjøre seg gjeldende for krav som behandles etter voldsoffererstatningsordningen."

Språk Norsk - Norwegian