A A A

Innsynsrett for skadevolder

Etter at du er tilkjent erstatning fra staten vil vi vurdere om det er grunnlag for å kreve beløpet tilbakebetalt fra skadevolder. Dette kalles som regress. I regressomgangen har skadevolder rett på innsyn i dokumenter som er nødvendig for å vurdere riktigheten av regresskrav.

Du kan lese mer om regress, og i hvilke tilfeller vi krever regress mot skadevolder ved å følge denne lenken.

Hvis skadevolder mener at regresskravet ikke er riktig kan han eller hun bestride vår krav om tilbakebetaling. Skadevolder har da rett til å gjøre seg kjent med nødvendig dokumentasjon for å vurdere riktigheten av regresskravet. Dette kan for eksempel være medisinsk dokumentasjon, dokumentasjon fra NAV, kvitteringer fra behandler eller lignende. Skadevolder har ikke rett på fullstendig innsyn i sakens dokumenter og vi vil vurdere behovet for innsyn på saksbasis. Som et utgangspunkt vil skadevolder få innsyn vedtak om erstatning fra staten.

 

I saker som omhandler mindreårige søkere der oppgitt skadevolder har foreldreansvar, vil vergemålsmyndigheten ha plikt til å opplyse om saken ved opprettelse av konto på vegne av søker. 

 

Vi gjør oppmerksom på at den som har mottatt erstatning fra staten ikke er part i regressak mot skadevolder. Du vil derfor ikke bli varslet dersom vi velger å kreve regress mot skadevolder eller bli informert om hvilken dokumentasjon skadevolder har fått innsyn i regressomgangen.


Statens Sivilrettsforvaltning har i tilsynsrapport uttalt at:

"SRF anser at hensynet til skadelidtes personvern må sees i lys av at voldsoffererstatning er et frivillig gode som voldsofferet velger å søke om.  Dersom erstatningskravene behandles under straffesaken, vil skadevolder ha rett på fullt innsyn i kraft av å være part og av kontradiksjonshensyn. Har en skadelidt et ønske og et behov for å få dekket tapet som den skadevoldende handlingen har påført vedkommende, vil skadelidte av hensyn til kontradiksjonsprinsippet måtte tåle at skadevolder får innsyn i hvilke konsekvenser den skadevoldende handlingen har påført skadelidte. De samme hensyn må gjøre seg gjeldende for krav som behandles etter voldsoffererstatningsordningen."

Språk Norsk - Norwegian