A A A

Subsidiær

Voldsoffererstatningsordningen er subsidiær andre muligheter for dekning av ditt tap. Dette betyr at ditt tap må være forsøkt dekket gjennom offentlige ytelser eller forsikring før du søker kravet dekket hos oss. Slike ordninger kan for eksempel være NAV, HELFO, dine forsikringer eller Pasientreiser. Vi påpeker at hvis du ikke sender inn dokumentasjon fra slike ordninger kan dette medføre at du får avslag på krav om erstatning.

 

Skadelidtes ansvar

Vi gjør oppmerksom på at det er ditt ansvar å søke ditt tap dekket gjennom de offentlige ordningene og eventuelle forsikringer du måtte ha. Dette omtales som den skadelidtes tapsbegrensningsplikt. Vi påpeker at tapsbegrensningsplikten kan medføre reduksjon i våre utbetalinger selv om krav mot andre ordninger vil være foreldet.

 

Vi påpeker også at det er din plikt å sannsynliggjøre at en offentlig ytelse eller forsikring ikke vil dekke ditt tap. Dersom dette ikke er sannsynliggjort på vedtakstidspunktet vil dette kunne medføre at du får avslag på ditt krav. Vi påpeker at også det faktiske omfanget av utbetalinger fra andre ordninger og ytelser må dokumenteres, for eksempel gjennom vedtak fra forsikrer eller offentlig ordning.

 

NAV

Hvis du søker om erstatning for inntektstap må du først og fremt søke ditt tap dekket gjennom NAV. Dette kan for eksempel være sykepenger, arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd. Mer informasjon om de ulike offentlige ytelsene kan du finne på NAV sine hjemmesider. Vi vil innhente dokumentasjon fra NAV, og du behøver derfor ikke sende inn slik dokumentasjon.

 

Vi påpeker at vi etter fast forvaltningspraksis først vurderer erstatning for varig fremtidig inntektstap når du er innvilget uføretrygd fra NAV. Du kan fortsatt søke om erstatning for lidt inntektstap, forsinket inntreden i arbeidslivet som følge av utsatt studie eller begrenset fremtidig inntektstap hvis du er innvilget arbeidsavklaringspenger.

 

HELFO

Ved utgifter til tannbehandling som følge av skaden må utgiftene først og fremst søkes dekkes hos HELFO. Dette skal i utgangspunktet gjøres av din tannlege. Ved spørsmål om HELFO-dekning av tannbehandlingsutgifter anbefaler vi at du tar kontakt med din faste tannlege.

 

For barn (0-18 år)

All tannbehandling er gratis for barn mellom 0 til 18 år. Dette betyr at tannlegeutgiftene dekkes av det offentlige.

 

Voksne

Voksne har i utgangspunktet krav på støtte fra HELFO dersom de har blitt utsatt for en voldshandling, både ved tannskade som er godkjent som yrkesskade eller ved ulykke. Vi ber om at du undersøker muligheten for støtte til tannbehandling med din tannlege eller HELFO direkte. Mer informasjon finner du på HELFO sine hjemmesider.

 

Vi ber om at det fremgår av kostnadsoverslag hvor mye du får i HELFO-refusjon for den gjennomførte behandlingen eller den planlagte behandlingen. Hvis du ikke får refusjon ber vi om en redegjørelse fra din tannlege på hvorfor du ikke mottar slik refusjon fra HELFO. Vi påpeker at en manglende avklaring av HELFO-refusjon kan medføre at du får avslag på krav om erstatning for tannbehandlingsutgiftene.

 

Forsikring

Dersom du var omfattet av forsikringer på skadetidspunktet som helt eller delvis kan dekke dine tap, må kravet først rettes til forsikringsselskapet. Dette kan for eksempel være reiseforsikringer, ulykkesforsikringer, uføreforsikringer, barneforsikringer, innboforsikringer eller livsforsikringer. Vi påpeker at også forsikringer til dine foreldre/verger, som du var omfattet av på skadetidspunktet, må undersøkes før kravet rettes mot voldsoffererstatningsordningen.

 

Ulike forsikringer kan dekke ulike økonomiske krav eller menerstatning. Vi ber om at du undersøker med din forsikring om dekning av dine krav. Dersom forsikringer ikke dekker hele ditt tap, eller du må betale en egenandel, kan denne delen av kravet fremmes ovenfor oss. Du må da legge frem vedtak fra forsikrer som viser hva du har krevd dekket, og hva som faktisk dekkes av din forsikrer. Hvis forsikringen ikke omfatter dine økonomiske tap, må du legge frem bekreftelse på dette fra din forsikrer eller forsikringsvilkårene til din forsikring.

 

Vi gjør oppmerksom på at vi ikke er kjent med at norske forsikringer dekker oppreisning.

 

Hvis din skade er å anse som en yrkesskade gjør vi oppmerksom på at alle økonomiske krav, samt menerstatning, først må rettes til din yrkesskadeforsikrer. Dersom din yrkesskadeforsikrer ikke dekker ditt fulle tap kan du fremme tilleggssøknad om erstatning til voldsofferestatningsordningen. Vi påpeker at forsikringssaken må være avsluttet i sin helhet før vi behandler slike tap.

 

Pasientreiser

Dersom du har hatt reiseutgifter til behandling som følge av den straffbare handlingen kan disse søkes dekket hos Pasientreiser. Vi ber om at du undersøker muligheten for dekning av dine reiseutgifter med Pasientreiser, og sender inn vedtak fra Pasientreiser som viser om de dekker hele eller deler av ditt tap. Hvis de ikke dekker ditt fulle tap, eller du må betale en egenandel, kan du søke dette kravet dekkes hos oss. Vi gjør oppmerksom på at det er korte frister hos Pasientreiser for å få kravet dekket etter denne ordningen.

 

Husk - uttømme klagemuligheter

Det følger av fast forvaltningspraksis at den skadelidte må uttømme sine klagemuligheter ovenfor andre ordninger/ytelser som en del av sin tapberegningsplikt. Dette betyr at dersom du får helt eller delvis avslag på dekning av tap fra en annen ordning må du påklage denne avgjørelsen. For eksempel ved forsikringsytelser kan du klage avslaget inn til forsikringsselskapets klageorgan, eller henvende deg til Finansklagenemnda. Ved avslag på offentlige ytelser kan du fremme klage direkte til den instansen som fattet vedtaket/avgjørelsen.

Språk Norsk - Norwegian