A A A

Tannbehandlingsutgifter

Dette er utgifter til tannbehandling du har hatt eller vil ha som følge av den straffbare handlingen.

Hva er tannbehandling?

Dette er utgifter til tannbehandling du har hatt eller vil ha som følge av den straffbare handlingen. Dette kan være for undersøkelse hos din faste tannlege, eller for mer omfattende behandling hos en spesialist. Vi minner om at utgiftene først må dekkes gjennom HELFOs refusjonsordning. Du kan få mer informasjon om slik refusjon hos din tannbehandler.

 

Hvilken dokumentasjon må du sende inn?

Vi ber om at du sender inn:

  • Erklæring fra din tannlege hvor det fremgår om det er direkte sammenheng mellom utgiftene og den skaden du er blitt påført,
  • At tannbehandlingen er nødvendig som følge av skaden,
  • Kostnadsoverslag/kvittering på de samlede utgiftene,
  • Redegjørelse fra tannlege på hvor mye av behandlingsutgiftene du har fått dekket av HELFO, eventuelt hvorfor du ikke har fått dekket hele eller deler av beløpet til HELFO.
  • Bekreftelse på at du har påklaget HELFO sitt avslag på din søknad om å få dekket behandlingsutgiftene.

 

Vi gjør oppmerksom på at det ikke er tilstrekkelig at HELFO-refusjon settes til "kr 0". Det må redegjøres for hvorfor HELFO-refusjon ikke får anvendelse i den konkrete saken. Dette gjelder også ved behandling av oppfølgende karakter.

 

Utskriftsvennlig brev for tannlegeutgifter kan du finne her.

 

Hvis du får avslag på krav om hel eller delvis refusjon av tannbehandlingutgifter må du uttømme dine klagemuligheter ved HELFO.
Dersom HELFO avslår innsendte refusjonskrav fra behandlere som har direkte oppgjør, skal det treffes et avslagsvedtak som sendes til behandleren. Som part i saken etter forvaltningsloven § 2 kan behandler påklage avslagsvedtaket fra HELFO. For det tilfellet at klagers tannlege ikke har direkteoppgjør med HELFO, Vises det til at HELFOs ordning forutsetter at pasienten har en dokumentert behandlingsutgift, hvilket innebærer at klager må ha mottatt og betalt for behandling før krav om refusjon kan fremmes. 

Dersom pasienten vil ha klagerett da må det anes at pasienten har en rettslig klageinteresse, jf. forvaltningsloven § 28, men under forutsetning aav at pasienten har hatt nødvendige utgifter til behandling. 

Husk - forsikring

Vi minner på at du må undersøke med dine forsikringer om de kan dekke utgiftene til tannbehandling. Hvis de ikke dekker utgiftene, eller du må betale en egenandel, ber vi om at du sender vedtak fra din forsikrer til oss. 

Språk Norsk - Norwegian